Koniec školského roka 2013/2014

Očakávanie, vôľa pochváliť sa dosiahnutými výsledkami, zažiť uznanie, potriasť si ruku s riaditeľom školy,… To všetko nás čakalo 27. júna 2014 pri odovzdávaní pochál riaditeľom školy. Sme na toto ocenenie hrdí a dúfame, že inšpirujeme aj ďalších spolužiakov.

Prezentácia drevárskych odborov.

Dňa 25. 6. 2014 žiaci drevárskych odborov prezentovali vyučovanie odborných predmetov formou projektu na tému dvojlôžková posteľ.  Celý projekt mal 3 časti – výkresová dokumentácia v grafickom programe TurboCAD, technologický postup v programe Powerpoint a vyhotovenie modelu uvedeného výrobku.

Osobitné poďakovanie patrí žiakom Jozefovi Rejkovi a Dávidovi Donovalovi, ktorí sa odvážili predstúpiť pred publikum a prezentovať prácu aj ostatných žiakov.

Výlet do múzea mincí a medailí

Keď už máme známky v krúžku,

v peračníku žiadnu „tužku“

a v taške by ste nám márne hľadali zošity,

je to koniec školského roka „ako vyšitý“.

Vtedy nám ani ranné vstávanie nevadí,

veď aj 26.6. sme namiesto učenia sa navštívili múzeum mincí a medailí.

 Okrem mincí a medailí sme videli i  podzemné priestory bane, trinástu komnatu a mučiareň, kde naši žiaci po palicovaní na dereši a uväznení v husliach pochopili, (aj keď to možno znie neuveriteľne), že sú aj horšie lavice, než tie školské… Veď to posúďte sami podľa fotiek:

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch:

 

 1. Krúžok informatiky
 2. Stolno-tenisový krúžok
 3. Volejbalový krúžok
 4. Hokejbalový krúžok
 5. Kulturistický krúžok
 6. Biliardový krúžok
 7. Výtvarný krúžok
 8. Dramatický krúžok
 9. Krúžok internetu v DM
 10. Krúžok anglického jazyka pre začiatočníkov
 11. Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca „Zlatá Fatima“ v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí ,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – „STREDOŠKOLÁK“