Oravský hrad – exkurzia

27. 6. 2018

Cesta cez Turiec, ďalej Považím v úzkom zovretí Malej a Veľkej Fatry, odbočka pri sútoku Váhu a Oravy, Orava samotná a potom jedna z najfotogenickejších stavieb na našom území. Toto je dobrý plán pre každého, kto aspoň trochu vníma prírodu, členité i rázovité oblasti Slovenska.

Oravský hrad je presne to, čo po takej ceste príde na chuť – ako dezert. A ten sa nesprotiví, ak je strava striedma. Správnou voľbou  je veľký prehliadkový okruh, pretože cítite záujem a trpezlivosť sprievodcu, ochotu odpovedať a poskytnúť čas na dojmy. Malý okruh je pre sviatočných návštevníkov (lovcov fotiek), ktorým je vlastne jedno, čo počúvajú. Veľa jedinečných miest (čierna kuchyňa, rodová krypta, prevét, bočné chodby a schodiská, samotný horný palác), autentických predmetov (prstene a rúcha z hrobov, mučiace nástroje, zbrane)a pojmov (korposesorát, palatín, jantárová cesta, hradisko), množstvo odkazov na historické, kultúrne aj prírodné súvislosti regiónu aj krajiny. Dosť na to, aby sa človek bez obáv o svoje vedomostné a zážitkové napredovanie vybral na Oravský hrad opäť.

OD

Projekt

V súčasnej dobe je veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda prácu na CNC stroji. Prostredníctvom Združenia Nepočujem pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou IKT.

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových technológií IKT bol udelený grant vo výške 3 000,- €. Z uvedených finančných prostriedkov sa zakúpila CNC fréza s príslušenstvom.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť CNC frézu, na ktorej žiaci budú reálne pracovať. CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výuku CNC programovania a základov CAD/CAM systémov. Umožní spojiť teóriu s praxou, čím si zvýšia svoju pripravenosť pre trh práce.

Cieľovou skupinou sú sluchovo postihnutí žiaci, žiaci s vývinovými poruchami učenia  a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba a učitelia odborných drevárskych predmetov.

HL

Záverečné skúšky stolárov

Od 18. 6. do 22. 6. 2018 prebiehali na našej škole záverečné skúšky v učebnom odbore stolár.

V pondelok 18. júna  sa skúšky začali slávnostným otvorením, potom nasledovala písomná časť. Ďalšie tri dni prebiehala v dielenských priestoroch praktická časť, ktorá sa ukončila prezentáciou a obhajobou žiackych výrobkov pred skúšobnou komisiou. Záverečné skúšky boli ukončené ústnou časťou.

Žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                         HL

Varenie v prírode

Dňa 26. júna 2018 sa uskutočnila v kuchárskom odbore už tradičná akcia Varenie v prírode v prekrásnom okolí chaty Toliar pri  Kremnici.

Všetci žiaci odboru kuchár a odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál spolu so svojimi majstrami OVY sa zúčastnili tejto vydarenej akcie. Dozor nad prípravou živánskej pochúťky  mala trieda 1. KCH pod vedením svojho majstra OVY p. Májika.

Všetci, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, si pochutili na výbornej živánskej.

BA

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne
V rámci experimentálneho overovania vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia  a chybami    reči. 

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch

 1. Florbalový krúžok
 2. Posilňovaci krúžok
 3. Výtvarný krúžok “TYRKYS”
 4. Dramatický krúžok
 5. Krúžok anglického jazyka

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca Zlatá Fatima v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – STREDOŠKOLÁK