21. Stredoškolák

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom usporiadali 21. novembra 2017 v Mestskom kultúrnom centre 21. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa tradične zúčastnila aj naša škola.

Priestor vymedzený organizátorom bol aj tento rok pre naše štyri školy dosť tesný. Umiestnením jednotlivých odborov v rámci nášho stánku sme sa snažili zdôrazniť, že na našej škole máme aj študijné (gymnázium, technické a informatické služby a drevárska a nábytkárska výroba), aj učebné odbory (kuchár, stolár, murár).

Študijné odbory sa tento rok mohli pochváliť dvomi úspechmi – víťazstvom na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach a projektom grafických systémov CAD/CAM systémy – pomoc sluchovo postihnutým v praxi.

Učebné odbory sa už tradične prezentovali ukážkou stolárskych a ochutnávkou kuchárskych výrobkov.

Možno mali niektorí problém nás nájsť :-) , ale kto hľadal, našiel a presvedčil sa, že naše školy skutočne majú záujemcom čo ponúknuť.

OJ

Prednáška v Múzeu mincí a medailí

9. 11. 2017

Radi sme sa zúčastnili prednášky  PhDr. M. Štefánika, PhD. z Historického ústavu SAV v Bratislave o stredovekej Kremnici, ktorú pripravilo Múzeum mincí a medailí v Kremnici spoločne s občianskym združením SOS Kremnica.

Hovoriť o stredovekej histórii mesta je zaujímavé v každom prípade. Hodnota minulých vecí sa znejasní, ak bývate v meste, ktoré je s históriou spájané vždy a všade. Možno práve preto obyvatelia miest, ktoré modernou výstavbou navždy stratili posledné zvyšky historickej (tobôž stredovekej) atmosféry, bažia po akýchkoľvek informáciách o svojej minulosti.  Človek si začne niečo vážiť, keď … Zážitkom je už len to, keď počúvate prednášku historika, ktorý namiesto ilustračných obrázkov v  prezentácii ukazuje z okna živé obrazy stredoveku. Neskorý stredovek poznal  naše mesto naozaj veľmi dobre, preto je zaujímavé opustiť priestor dvoch či troch omieľaných viet o kremnickom zlate a minciach a zaradiť fakty o obchode, privilégiách, mestskej spoločnosti a o Uhorskom kráľovstve do kremnicko-európskych súradníc, najmä ak je niekto ochotný a schopný vysvetliť  súvislosti, ktoré si nevyvodíme z dvadsaťriadkového textu na internete. Pre Kremničanov by mala byť história otázkou lokálpatriotizmu, myslím.

OD

Triedne rodičovské združenia

Dňa 24.11.2017 (piatok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na vašu účasť.

 

Imatrikulácie v kuchárskom odbore

Podľa niektorých strata času, podľa iných pomsta starších spolužiakov, podľa nás vstupenka do veselého učňovského života.

Dňa 9. novembra 2017 sa v priestoroch POV uskutočnili imatrikulácie prvých ročníkov kuchárskeho odboru. Žiaci 2. KCH prijímali nových adeptov do svojho kuchárskeho cechu.

Po krátkom príhovore Erika Grofčíka sa to všetko začalo. Triedy 1. PJ a 1. KCH plnili rôzne úlohy a predviedli aj svoje tanečné schopnosti, pri ktorých sme sa veru dosť nasmiali. Odmenou pre nich bol potlesk všetkých prítomných. Úlohy boli ľahké, zábavné a kreatívne. Spestrením tohtoročných imatrikulácií boli aj pantomimické scénky, ktoré si pripravili internátni žiaci pod vedením vedúcej výchovy pani  V.  Schwarzovej . Na záver boli všetci prítomní obdarovaní papierovými lienkami a kvetinkovými lízankami.

Teraz, keď je po imatrikuláciách, si prváci môžu bezpečne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že to už majú  za sebou.

BA

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne
V rámci experimentálneho overovania vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia  a chybami    reči. 

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch

 1. Florbalový krúžok
 2. Posilňovaci krúžok
 3. Výtvarný krúžok “TYRKYS”
 4. Dramatický krúžok
 5. Krúžok anglického jazyka

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca Zlatá Fatima v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – STREDOŠKOLÁK