Stolári na potulkách mestom Zvolen

Poslednú stredu tohto školského roku 28. 6. 2017 sme využili možnosť cestovať vlakom bezplatne. Vybrali sme sa spoznávať neďaleký Zvolen.

Hneď z rána sme navštívili jedinečné Arborétum Borová hora, kde sme si ako prvú pozreli zbierku ruží. Potom sme sa sústredili na domáce a cudzokrajné dreviny. Najviac nás zaujal smrek obyčajný plazivý. Na prvý pohľad sa zdalo, že je to kopa opílených konárov smreka. Zaujímavá bola tiež breza svalcovitá. Nakoniec nás upútala zbierka kaktusov.

Z arboréta sme sa pešo presunuli do Lesníckeho a drevárskeho múzea, kde nám príjemná pani sprievodkyňa odprezentovala výstavu Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet. Jednou z tém bola aj výroba ohýbaných stoličiek. Potom sme mali možnosť vidieť expozíciu Drevo vždy živé, kde sme videli nástroje a konečné výrobky drevospracujúcich remeselníkov – stolárov, tesárov, kolárov, rezbárov.

Po príjemne strávených chvíľach oddychu, ale aj poučenia sme sa spokojní vrátili domov.

Žiaci 3.S  a  1.NS

Záverečné skúšky stolárov

Od 19. 6. do 23. 6. 2017 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov 4.S učebného odboru stolár. Pondelok 19. jún bol slávnostným otvorením záverečných skúšok a nasledovala ich písomná časť, ďalšie tri dni prebiehala v dielenských priestoroch praktická časť a v piatok 23. júna ich ústna časť.

Preukázať svoje vedomosti a zručnosti pred komisiou nie je ľahké. Viacerým žiakom zo začiatku tréma zväzovala jazyk. Nakoniec všetci úspešne absolvovali záverečné skúšky. Chlapcom blahoželáme a tešíme sa na september, kedy sa s niektorými opäť stretneme na nadstavbovom štúdiu – drevárska a nábytkárska výroba.

HL

Projektové vyučovanie v predmete ekonomika

Dňa 20. júna 2017 sa uskutočnila prezentácia projektu, ktorý bol realizovaný na vyučovaní odborného predmetu ekonomika so zameraním na personálnu činnosť podniku prostredníctvom projektového vyučovania. Cieľom tohto projektu bolo upevnenie vedomostí z oblasti personálnych činností, získanie zručností vyhotovovaním písomností z personálnej oblasti,  vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie, ovládanie práce v programe MS Word, rozvoj komunikačných zručností žiakov a  prezentácia výsledkov.

                                                                                                                                  LO

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne
V rámci experimentálneho overovania vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia  a chybami    reči. 

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch:

 

 1. Krúžok informatiky
 2. Stolno-tenisový krúžok
 3. Volejbalový krúžok
 4. Hokejbalový krúžok
 5. Kulturistický krúžok
 6. Biliardový krúžok
 7. Výtvarný krúžok
 8. Dramatický krúžok
 9. Krúžok internetu v DM
 10. Krúžok anglického jazyka pre začiatočníkov
 11. Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca Zlatá Fatima v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí ,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – STREDOŠKOLÁK