Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí na OUI

24. máj 2018

Po dvoch rokoch naše odborné učilište opäť organizovalo Celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál.

Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska /OUI Poprad, SŠ Hlohovec, OUI Nová Ves n/Žitavou, OUI Snina, SŠI  Michalovce, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto,  OUI Kremnica , SŠ Hlohovec, OUI Valaská, OUI Trnava, OUI Banská Bystrica, SŠI Tornaľa/.

Súťaž bola dobre pripravená, účastníci boli spokojní.

Umiestnenie víťazných družstiev:

1. miesto OUI Poprad

2. miesto OUI Kremnica

3. miesto SŠI Kysucké Nové Mesto

BA

Lieky a ich správne užívanie

Lieky a ich správne užívanie bola téma poslednej prednášky pre žiakov prvých a druhých ročníkov odborného učilišťa v tomto školskom roku.

Žiaci sa dozvedeli, ako lieky správne užívať, delenie liekov, formy liekov, rozdelenie liekov podľa účinku, čo sú to anaboliká, ich pozitívny a negatívny vplyv na ľudský organizmus. Danú tému žiakom priblížila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Žiaci sledovali prednášku so záujmom.

                                                                                                                 TA

Musica-Medica opäť na našej škole

18. máj 2018

Ahojte, rok ubehol ako voda a my sme tu opäť medzi Vami. Veľmi sa tešíme.

To boli úvodné slová jedného z členov skupiny Musica-Medica jazzmana Borisa Čellára. Ďalej oznámil žiakom, že vystúpenie má dve časti: hudobnú (koncert) a workshop. V hudobnej časti vystúpil Rami Shaafi – mongolský hrdelný spev, ďalej využil didgeridoo z Austrálie a Boris Čellár – elektrická gitara, rámový bubon a symfonický gong. V rámci workshopu sluchovo postihnutí žiaci vďaka Saafimu a jeho manželke preciťovali intenzitu tónov na rôznych častiach tela prostredníctvom tradičných vysokorezonančných nástrojov z celého sveta ako sú: tibetské spievajúce misy, jazýčkový bubon – drevený, oceľový, terapeutická ladička, monochord.

V závere mi nedá necitovať niektoré postrehy a názory žiakov na danú akciu.

Jozef /3. MR/: Páčila sa mi hra na gitare, boli ste skvelí.

Ivan /2. KCH/: Veľmi rád si spomínam na piatok 18. mája 2018, kedy nás navštívili hudobníci zo skupiny Musica-Medica – skvelá hudba, dobrý koncert, zaujímavé hudobné nástroje. Ďakujem. Verím, že ešte našu školu navštívite.

Nikola /2. KCH/: Super hudba, páčite sa mi, príďte aj na budúci rok.

Róbert /3. PJ/: Páčil sa mi mongolský hrdelný spev, na akcii bola dobrá atmosféra. Na budúci rok už na škole nebudem, ale nikdy na Vás nezabudnem. Ste skvelí, len tak ďalej, robte, čo Vás baví. Ako by som sa vznášal, keď hrala hudba, prospelo to môjmu egu.

Vidíme, že tento nadžánrový projekt mal aj v tomto roku u našich žiakov veľký úspech, za čo ešte raz členom skupiny veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                                        TA

Podporte náš projekt

Prosíme, podporte náš projekt Oveľa viac vhodením žetónika po nákupe v Tescu v Žiari nad Hronom do “nášho valca”. Ďakujeme.

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne
V rámci experimentálneho overovania vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia  a chybami    reči. 

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch

 1. Florbalový krúžok
 2. Posilňovaci krúžok
 3. Výtvarný krúžok “TYRKYS”
 4. Dramatický krúžok
 5. Krúžok anglického jazyka

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca Zlatá Fatima v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – STREDOŠKOLÁK