Chránime prírodu – triedime odpad

 

          Na Slovensku sa ročne vyprodukuje viac ako 350 kg odpadu na obyvateľa. Negatívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie na skládkach. Slovensko ako členský štát EÚ musí prijať opatrenia na podporu recyklácie a zvýšiť množstvo triedeného odpadu z 27 kg / v roku 2013 / na úroveň 150-170 kg na obyvateľa do roku 2020.

          Naša škola sa zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry, a tým sa zaradila medzi školy, ktorým záleží na čistote a menšom zaťažovaní životného prostredia. Spolu s našimi žiakmi sa snažíme chrániť Slovensko od množstva skládkového odpadu.

          Na našej škole máme zriadený kút zberu a triedenia odpadu, kde do modrých kontajnerov zbierame papier, do žltých zase plast a do zberného boxu použité cartridge a tonery. Každý školský rok sa nám podarí vyzbierať veľké množstvo elektroodpadu a batérií.

          Sme radi, že i vďaka Recyklohrám ukazujeme našim žiakom ako pristupovať k recyklácii, a tým aj k čistejšiemu zajtrajšku.   

 TA