Interné vzdelávanie pedagógov

V rámci starostlivosti o odborný rast pedagógov stredných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnych v Kremnici vedenie školy každoročne organizuje prednášky  z oblasti surdopedagogiky, logopédie, prípadne z oblasti vývinových porúch učenia.

Dňa 29.3.2011 sa uskutočnila prednáška na tému: ,,Nové trendy a výzvy v špeciálnej pedagogike. Lektorkou bola Mgr. Margita Schmidtová, PhD. riaditeľka Súkromného centra špeciálno pedagogického centra v Kremnici, ktorej za ochotu a sploluprácu aj touto cestou ďakujeme.