Nový školský rok sme začali s CNC strojom

V minulom školskom roku sa SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici prostredníctvom Združenia Nepočujem úspešne zapojila do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT).

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových IKT bol udelený grant, vďaka ktorému sa podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom.

Sluchové postihnutie limituje komunikačné a informačné schopnosti, a tým aj možnosť pracovného uplatnenia. Preto je dôležité u žiakov so sluchovým postihnutím rozširovať zručnosti vo využívaní IKT, čo v plnej miere poskytuje práca s CAD/CAM systémami a CNC strojom.

Žiaci študijných odborov drevárska a nábytkárska výroba, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby doteraz v CAD systéme kreslili, modelovali 3D nábytkárske výrobky, tvorili technické výkresy a následne v CAM programe vygenerovali kódy pre prácu na CNC stroji. Naša škola nevlastnila CNC stroj, preto sa CAM program využíval tiež na simuláciu operácií – vŕtanie, frézovanie. Toto bol hlavný cieľ zapojenia sa do grantovej výzvy s možnosťou získať finančné prostriedky na zabezpečenie CNC frézy.

CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výučbu základov CAD/CAM systémov a získanie zručností žiakov na prácu s počítačom riadenými strojmi. CNC fréza umožní žiakom so sluchovým postihnutím a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inovatívnym spôsobom a s využitím IKT priblížiť reálne prácu na CNC stroji. Tým budú lepšie pripravení na nové technológie v praxi, a zároveň sa im uľahčí integrácia na trhu práce vzhľadom na ich komunikačnú bariéru.

Týmto projektom sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov v používaní IKT.

HL