Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2021

Faktúry 2021

  P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia …

Objednávky 2021

Poradové číslo opisobjednanéhoplnenia Celková hodnota objednanéhoplnenia alebo maximálnaodhadovaná hodnotaobjednaného plnenia s DPH Dátumvyhotoveniaobjednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednanéhoplnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČOprávnickej osoby/ obchodné meno FO –podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno apriezvisko, adresa trvalého pobytu FO –nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe,ktorá objednávkupodpísala (meno apriezvisko, funkcia) 1 nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2021 do …

Zmluvy 2021

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana  Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI Kremnica   4. 2. 2021 4. 2. 2021 Kúpna zmluva č. 1/2021 predaj nehnut. majetku štátu – Školský internát Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 …