PK- KUCHÁR Separovanie- začíname separovať

Odpad je všetko, čoho sa  v domácnosti zbavujeme, lebo to nepotrebujeme. Mnoho ľudí si myslí, že vhodením odpadu do zbernej nádoby sa problém vyrieši a odvozom zmizne. Už aj malé dieťa vie, že na každý výrobok je potrebná surovina a energia, ktorá sa získava z prírody. Zdroje sú však obmedzené. Niektoré sú neobnoviteľné /ruda, ropa/ a iné sa obnovujú pomaly /drevo/. Napriek tomu vyhadzujeme množstvo vecí, ktoré nie sú vhodné na recykláciu do zmesového komunálneho odpadu a je nám jedno, že tento skončí na skládke. Napríklad použitý rastlinný olej sa môže použiť na výrobu bionafty. Množstvo olejov a emulzií používaných v spoločnosti neustále stúpa a z ekologického hľadiska je neúnosné tieto druhotné suroviny vypúšťať do odpadových vôd. To platí i pri vylievaní použitých kuchynských /fritovacích/ olejov do výlevky. Poškodzujú odpadové potrubie v dome i bo verejnej kanalizácii, a tiež sťažuje správny chod čistiarni odpadových vôd. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním odpadových olejov disponujú technológiami, ktoré rastlinný olej zbavia vody, mechanických nečistôt, a tak ho pripravia na následné využitie.

Nejde nám o kvantitu, ale o myšlienku pomôcť zlepšiť areál školy aj takýmto spôsobom.

Takto si vychováme študentov k tvorbe životného prostredia a jeho ochrane. Chceme do podvedomia študentov dostať presvedčenie, že príroda potrebuje a očakáva pomoc. Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy. Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde to robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton odpadu skleníkových plynov menej.

Daj odpadu druhú šancu!

Separovanie odpadu a zodpovednosť za životné prostredie

Triedený zber odpadu sa stal za posledných niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou fungovania veľkej časti slovenských domácností. Postupne sme sa naučili separovať jednotlivé druhy odpadu. Začínalo to papierom, ktorý sme nosili do školy. Nasledovalo sklo, potom plastové obaly od nápojov a drogérie, nápojové kartóny od mlieka a džúsov a dnes separujeme i kovové obaly. Separovanie odpadu sa pre nás stalo súčasťou každodenného života a zároveň i symbolom zodpovednosti voči životnému prostrediu. Viete však o tom, že triediť odpad môžeme i vďaka výrobcom a dovozcom zabalených výrobkov, ktorí mestám a obciam prispievajú na prevádzku triedeného zberu odpadov?

Kúpou každého zabaleného výrobku sa stávame budúcou súčasťou systému separovania a ďalšieho zhodnotenia odpadov z obalov. Avšak tento systém nezačína až u spotrebiteľa, ktorý odpad vytvorí, ale už u výrobcov a dovozcov výrobkov a obalov, v ktorých sú zabalené. Títo majú zo zákona povinnosť zabezpečiť, aby čo najviac obalov, v ktorých boli ich výrobky zabalené a stali sa po spotrebe odpadom, boli recyklované a neskončili na skládke, alebo voľne pohodené v prírode a nezaťažovali tak životné prostredie.

Keďže odpadom sa obal stáva zväčša až v našich domácnostiach po tom, čo sme si výrobok priniesli domov a rozhodli sme sa ho spotrebovať, pre výrobcov jediná možnosť ako si splniť svoju povinnosť nielen voči zákonu, ale aj voči prostrediu, v ktorom žijeme, je vytvoriť občanom – spotrebiteľom dostatok možností triediť odpad. To znamená aktívne prispieť k tomu, aby mali slovenskí spotrebitelia k dispozícii dostatok zberných nádob na triedený odpad, aby boli nádoby na triedený odpad pravidelne vyvážané a aby boli všetci občania informovaní, ako odpad správne triediť. Toto sa deje prostredníctvom priamych finančných príspevkov, ktoré dostávajú slovenské mestá a obce zapojené do projektu spolupráce od výrobcov a dovozcov zabalených výrobkov. Tieto spoločensky zodpovedné firmy priamo prispievajú na triedený zber odpadu už viac ako päťsto obciam a mestám na Slovensku. Veríme, že aj obyvatelia, ktorí majú vo svojom bydlisku možnosť triediť odpad, tak aj robia a prispievajú tak k zdravšiemu a čistejšiemu prostrediu pre nás aj budúce generácie.

Ako separovať? 

Pri triedení odpadu z obalov sledujte nižšie uvedené značky, ktoré sú súčasťou informácie na obale výrobku a informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Do modrých nádob je potrebné vhodiť: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, papierové obaly. Nevhadzuje sa: Mokrý, mastný alebo znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby.

Do zelených nádob alebo igelitových vreciek je potrebné vhodiť: Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepiny a pod. Nevhadzuje sa: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

Do žltých nádob alebo igelitových vriec je potrebné vhodiť: PET fľaše od nápojov, kelínky, sáčky, fólie, polystyrén a pod. Nevhadzuje sa: Novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby a pod.

Do červených kontajnerov je potrebné vhodiť: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Nevhadzuje sa: Kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty.

Nápojové kartóny: V prípade že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov, alebo igelitových vriec na to určených. Patria sem: Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.

Farby nádob na separovanie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť. Závisí od konkrétnej obce a zberovej spoločnosti. Vyššie je popísaný najbežnejší model. Aby ste si boli istý, že separujete správne, čítajte nápelky a popisy na kontajneroch vo vašej obci, prípadne sa informujte na miestnom zastupiťeľstve, na odbore životného prostredia, kde by Vám mali vysvetliť spôsob fungovania separovaného zberu odpadu vo vašej obci.

Viete čo znamenajú tieto značky?

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

Medzinárodná obrazová ochranná známka „ZELENÝ BOD“ zobrazená na obale  výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Čo sa stane s odpadom po vytriedení?

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme do farebného kontajnera. Tým sa však druhý život  PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke na odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiaduce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí.

Papier

Papierový odpad, ktorý je odhodený do modrého kontajnera, je z mnohých rôznych druhov papiera. Noviny sú z iného papiera ako obal na múku a tie sa samozrejme odlišujú od kartónového papiera, z ktorého je vyrobená krabica na televíziu. Každý druh papiera sa tiež inak spracováva. Preto je potrebné vyzbieraný papier ešte dotriediť na jednotlivé druhy. Na triediacej linke je pás, po ktorom sa zmes papiera pohybuje a pracovníci pri páse z neho vyberajú jednotlivé druhy papiera. Niekedy z neho musia vybrať i odpadky, ktoré tam nesprávne vhodili nezodpovední občania. Dotriedený papier sa lisuje do balíkov a odváža sa k spracovateľom do papierní. Tam sa použije k výrobe nového papiera, rovnako, ako keď sa papier vyrába z dreva. Papier je možné recyklovať päť až sedemkrát. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské utierky, toaletný papier

Sklo

 Pri výrobe číreho skla sa nikdy nesmie dostať do pece sklo farebné. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární. Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov. Vďaka recyklácii sa šetrí množstvo energie a surovín (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky) a hlavne sklo je možné recyklovať a používať donekonečna. Z recyklovaného skla sa vyrábajú: pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky

Plasty

I plasty zo žltých kontejnerov sa rovnako dotrieďujú na triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa ručne vyberajú PET fľaše, fólie a penový polystyrén, ktoré majú špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov vrátane zmesi plastového odpadu, ktoré zostanú po prvotnom pretriedení, sa lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom.

Výsledkom recyklácie plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov. Plasty sa totiž väčšinou vyrábajú z malých guľôčok materiálu (granulátu), ktorý sa zohrieva a následne vytláča do foriem. Regranulát je vlastne rovnaká vstupná surovina, ktorá ale nebola vytvorená z ropy, ale z vytriedeného odpadu. Regranuláty z odpadových plastov nájdeme vo väčšine nových plastových výrobkov. Z recyklovaných plastov je možné vyrobiť množstvo vecí:

 • Z regranulátu pochádzajúceho zo starých PET fliaš sa vyrábajú nové PET fľaše.
 • Penový polystyrén sa spracováva do izolačných tvárnic, prípadne ľahčeného betónu a ďalších tepelných izolácií.
 • Niektoré zmesi plastov sa spracovávajú na nové výrobky, napr. stavebné a záhradné prvky, ako sú ploty, zatrávňovacia dlažba, či záhradný kompostér, protihlukové steny pri diaľniciach, odpadkové koše alebo záhradný nábytok.
 • Z recyklovaných plastov sa vyrábajú tiež vlákna a z nich potom záťažové koberce alebo odevy, výplne zimných búnd a spacích vakov.
 • Z plastových vrecúšok, fólií alebo tašiek sa vyrábajú opäť fólie, vrecia na odpad,  alebo sa stávajú súčasťou alternatívneho paliva pre cementárne a iné prevádzky.

Kovy

Kovy sa na Slovensku triedia buď v separovanom zbere miest a obcí, alebo na zberných dvoroch, kde môžu občania kovový odpad odovzdať. Technológie triedenia, strihania, lámania, lisovania, briketovania, drvenie a podobné technológie vedú k úprave kovového odpadu. Kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C. Pri recyklácii vznikajú z kovu opäť kovové výrobky: plechovky, konzervy, odliatky, tyče, dosky, kľúče, rámy bicyklov a iné kovové výrobky

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú  kompozitným obalovým materiálom, inými  slovami, nie sú  vyrobené  z jedného materiálu. Sú tvorené približne z 75% papiera, 20% plastu (polyetylén – PET) a z 5% hliníkovej  fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Pretože väčšinu obalu tvorí papier, tak sa dajú nápojové kartóny spracovávať ako starý papier z modrých kontejnerov.

Prvým spôsobom spracovania je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet.                                Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty na drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vláken s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky, či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.
Nápojový kartón má teda široké využitie: stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky

Drevo

 Medzi častý drevený odpad patria staré palety, zvyšky pri spracovaní dreva, (odrezky, hobliny, triesky, piliny), opotrebované drevo (stĺpy, prahy, obaly, starý nábytok) a zvyšky dreveného materiálu (dosky, preglejky, použité stavebné drevo).

V prvom rade sa drevený odpad triedi na spracovateľné odrezky. Po triedení sa využíva na: výrobu papiera, dosiek, drevitej múčky, dreveného uhlia, drevených výrobkov v umeleckom a hračkárskom priemysle, výroba betónu, podpaľovačov, hnojív a melioráciu pôdy, výrobu energií, ako stelivo pre dobytok.

Bioodpad

Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa, napr. odpad z potravín, záhrad a parkov …

Podľa katalógu odpadov sem zaraďujeme:

 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • drevo z orezávania a výrubu stromov, kríkov a drevené piliny,
 • odpady zo záhrad a parkov (vrátane cintorínov),
 • pokosená tráva, kytice, lístie, zvyšky poľnohospodárskych plodín zo záhrad,
 • odpad z trhovísk,
 • iné komunálne odpady.

Kuchynský odpad

Zvyšková zelenina (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú niekedy zvyšky chemických prípravkov na ochranu rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať na menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom. Na kompostovanie sú tiež vhodné zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti a zápachu. Jednoduchým riešením je zmiešať ho na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré ľahko pijú vlhkosť. Zbierajte preto lepenkové rolky, škatule od vajec, obálky bez okienok, atď. Papier a lepenka predstavujú ideálny spôsob ako absorbovať vlhkosť z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo, mliečne výrobky, chlieb a surové mäso do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá, o ktoré pri kompostovaní nestojíme.