Samotestovanie Ag testom na COVID – 19

Každý žiak  školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 25 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite.

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Vykonanie a výsledok samotestovania,  je nutné nahlásiť buď prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test – oznámenie o použití  alebo svojmu triednemu učiteľovi.

Dôležité upozornenia:

· Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

· V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom aby zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

· V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu:

 Návod na použitie samodiagnostického Ag testu na COVID – 19

inštruktážne video pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:

 https://youtu.be/bihiBgpM9pc

Ako postupovať pri pozitívnom výsledku antigénového samotestu.