Štipendium

V prípade žiadosti o štipendium je potrebné postupovať podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 štipendium. Zhrnutie postupu pri vybavovaní žiadosti a doklady, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou, sú zhrnuté v podmienkach poskytovania štipendií.

Podmienky poskytovania štipendií