apríl 2020 archive

Nový študijny odbor

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou do 31. mája 2020 na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). 
Tešíme sa na vás

PRIHLÁŠKA

Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

 

 

 

Milí žiaci, vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,  ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. 4. 2020, vám oznamujeme:

 

Riaditeľ školy po prerokovaní v jednotlivých predmetových komisiách rozhodol, že všetky predmety počas prerušenia vyučovania sa hodnotia motivačnou klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo ich kombináciou.

 

V rámci záverečného hodnotenia budú všetky predmety klasifikované (okrem NBV a ETV – absolvoval)