september 2021 archive

Prvá exkurzia nového odboru na OU

Dňa 23. 9. 2021 sa žiačky 1. SDP zúčastnili exkurzie v obchode s galantériou a látkami v Kremnici.

Žiačky spoznávali drobnú textilnú prípravu /stužky, tkaničky, gombíky, zipsy, nite, bavlnky, ihly…/, krajčírske pomôcky /meradlo, náprstok, špendlíky…/, rôzne druhy bavlnených, vlnených látok, druhy výplňového a lepivého materiálu, ktoré sú  potrebné pri opravách alebo zhotovovaní odevov. Na nasledujúcej hodine technológie odievania si žiačky doplnili a  prehĺbili získané poznatky z exkurzie.

BA

Eko Alarm

Naša škola sa v tomto šk. roku zapojila do projektu Eko Alarm, v rámci ktorého sme rozšírili systém zberu triedeného odpadu. Získali sme do tried nádoby na trojzložkový triedený zber. Modré na papier, žlté na plast a hnedé na zmesový odpad. Všetky koše, ktoré sme získali sú vyrobené z druhotných surovín (napr. zo zubných kefiek) u nás na Slovensku. Cieľom projektu je zefektívniť triedenie odpadu a minimalizovať množstvo odpadu na škole. 

Samotestovanie Ag testom na COVID – 19

Každý žiak  školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 25 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite.

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Vykonanie a výsledok samotestovania,  je nutné nahlásiť buď prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test – oznámenie o použití  alebo svojmu triednemu učiteľovi.

Dôležité upozornenia:

· Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

· V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom aby zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

· V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu:

 Návod na použitie samodiagnostického Ag testu na COVID – 19

inštruktážne video pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:

 https://youtu.be/bihiBgpM9pc

Otvorenie šk. roka 2021/22

A je to tu!
2. septembra 2021 o 8.00 hod sa otvoria brány našej školy pre všetkých našich študentov.
Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci žiaci prekryté dýchacie cesty a musia predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z odkazu nižšie.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti