Author's posts

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

T

Pokračovanie dištančného vzdelávania

Nakoľko okres Žiar nad Hronom sa nachádza v IV. stupni varovania COVID AUTOMATu (čierna farba), na našej škole pokračuje dištančné vzdelávanie aj v týždni od 22. 2. 2021 do odvolania. 

Nový učebný odbor (aktuálne 2021)

Od 1. 9. 2021 otvárame nový učebný odbor na Odbornom učilisti 6494 G služby a domáce práce. Odbor je určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl. Dľžka štúdia je 3 roky. 

Školský vzdelávací program učebného odboru 6494 G služby a domáce práce (tu)

Vyučovanie v novom roku – ZMENA!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva č. 2021/9418:1-A1810 sa  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje bežné  školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

Z toho dôvodu sa od 11. januára 2021 vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu podľa platného rozvrhu. 

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich alebo triedneho učiteľa.

Oznam k nástupu do školy po novom roku

Na základe manuálu Ministerstva školstva doporučujeme žiakom,  aby pri nástupe do školy 11.1.2021 (pondelok) si so sebou priniesli negatívny test na covid19.

Zároveň musia žiaci priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, podpísaný zákonným zástupcom žiaka. Bez tohto čestného prehlásenia nebude žiakom povolený vstup do školy. 

Veselé vianoce a šťastný nový rok 2021

OBNOVENIE VYUČOVANIA

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR sa na našej škole obnovuje riadne vyučovanie od 18.11.2020 (streda).

Žiaci sa pri vstupe do budovy preukážu vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakom povolený vstup do budovy školy.

Tlačivo o bezinfekčnosti TU

OZNAM

Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu.

Vyučovanie sa neprerušuje, ale sa iba mení forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich alebo triedneho učiteľa.

 

ZMENA !!!

Na základe upraveného rozhodnutia ministra školstva, obmedzenia sa netýkajú špeciálnych stredných škôl. To znamená, že od 13. 10. 2020 prebieha riadne vyučovanie na našej škole.

12. 10. 2020 – bolo udelené žiakom riaditeľské voľno 

Povinnosť pre rodičov:

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  (písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti).

 

Manuál opatrení pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Tlačivo – Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Základné informácie: