Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

 

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020
  2. Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky na našej škole sú:

  1. KCH

Písomná časť ZŠ – TEC, PWY, HVY

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PWY, STO, EKO, KMM

  1. PJ

Písomná časť ZŠ – TEC, PTN, Výživa

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PTN, STO, ÚSP, Výživa

  1. SB

Písomná časť ZŠ – TEC, MTE, ODK

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, MTE, ODK, STZ, ÚSP

  1. MR

Písomná časť ZŠ – MTE, SBN, ODK, STZ

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – MTE, SBN, ODK, STZ, PWB, ÚSP

  1. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor

Dátum na vysvedčeniach o záverečnej skúške je 29. máj 2020.