Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2022

Faktúry 2022

109 náklady školského internátu 400 21.4. 25. 4. Spojená škola internátna ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o nájmä nebyt. priestoru 110 nákup potravín pre ŠJ 14,40 22.4. 25.4. SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370 111 nákup potravín pre ŠJ 70.72 25.4. 27.4. LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177 …

Objednávky 2022

por.č . opis objednaného plnenia celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO- podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO- nepodnikateľa údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno …

Zmluvy 2022