Return to O škole

Aktivity školy

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch:

 1. Florbalový krúžok
 2. Krúžok posilňovania
 3. Krúžok šikovných rúk
 4. Dramatický krúžok

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca „Zlatá Fatima“ v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí ,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – „STREDOŠKOLÁK“

 

Mediálna propagácia

Pomáha aktuálne informovať verejnosť, rodičov a žiakov školy o dianí v škole, jej profilácií a úspechoch. Mediálna propagácia bude realizovaná nasledovnými aktivitami :

 • aktualizácia www stránky školy,
 • pravidelné články o podujatiach o úspechoch školy v regionálnych novinách a časopisoch pre nepočujúcich,
 • propagácia študijných a učebných odborov školy v printových denníkoch.

Besedy a pracovné stretnutia

Škola bude organizovať a aktívne sa zúčastňovať besied, ktoré majú upevňovať výsledky výchovno–vzdelávacieho procesu. Budú to predovšetkým besedy a pracovné stretnutia na nasledujúce témy:

 • boj proti rasizmu, diskriminácii, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 • rasová znášanlivosť a xenofóbia
 • Medzinárodný týždeň vzdelávania
 • Svetový deň boja proti AIDS
 • beseda s pracovníkom OR PZ na tému protidrogová prevencia a kriminalita mládeže
 • beseda s pracovníkmi Úradu práce pre žiakov tried končiacich ročníkov
 • v rámci triednických aktivít prednášky k výchove k manželstvu a rodičovstvu, prevencii drogových závislostí, prevencii násilia a prevencii nezamestnanosti.

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi,s pracovníkmi centra pedagogicko–psychologickeho poradenstva a prevencie a pod. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom a zamestnancom školy.