Return to Rok 2017

Objednávky 2017

opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1. oprava plynového kotlav plynovej kotolni školy  57,36 €  3. 1. 2017  Ters-systém  s. r. o.  Svätokrížske námestie967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537  Kantáriková Jana, hospodárka
2. zabezpečenie lyžiarskeho výcvikupre 10 žiakov a ped. dozor – ubytovanie,stravovanie  a skipasy  1493 €  10. 1. 2017  Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin,IČO: 40990842  Kantáriková Jana, hospodárka
3. objednávka na elektro-materiál narok 2017  do 1000 € 16. 2. 2017 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica,IČO: 34610863 Kantáriková Jana, hospodárka
4. previnutie motora z odsávacieho zariadeniav stolárskej dielni  203,77 €  8. 3. 2017  Gufero Plus s. r. o.  Partizánska cesta 9, 967 01 Žiarnad Hronom  Kantáriková Jana, hospodárka
5. poskytnutie občerstvenia pri príležitostiDňa učiteľov  431,63 €  24. 3. 2017  Blaufuz tour spol. s. r. o. Jurka Lansfelda 693/3,967 01 Kremnica  Kantáriková Jana, hospodárka
6. revízia v stolárskej dielni  150 €  29. 6. 2017 JTB s. r. o. Mlynská 834, LIkavka, IČO: 4535911  Kantáriková Jana

hospodárka

 7.  revízia el. ener. budova školy, POV, kuchyňa, kotoľňa  29. 6. 2017  JTB s. r. o. Mlynská 834, LIkavka, IČO: 4535911   Kantáriková Jana, hospodárka
 8. preškolenie  elektrikára M. Plankenbuchlera  50 €  24. 8. 2017  Akadémia vzdelávanie, Žiar nad Hronom  Kantáriková Jana, hospodárka
 9. prepchávanie odpadu v ŠI  40 €  24. 8. 2017 Bytový podnik mesta Kremnica,   Kantáriková Jana, hospodárka
 10. kontrolu kotolne, vyčistenie doskového výmeníka  8. 9. 2017  Ters-systém, Svätokrížske námästie, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537   Kantáriková Jana, hospodárka