Projekty

Pripravuje sa…

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou   Názov projektu: SOŠ pri ŽSPI v Kremnici – zníženie energetickej náročnosti verejných budov    Miesto realizácie: Kremnica Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Dátum začatia/ukončenia realizácie: 11/2016 – 10/2019 Celkové náklady: 802 185,88 EUR Výška poskytnutého príspevku: 802 185,88 EUR    Stručný opis projektu:    …

Moderná SOŠ- rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.   Operačný program: Vzdelávanie Prioritná os:   1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie:     1.1 Premena tradičnej školy na modernú Dopytovo orientovaný projekt   Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO ITMS kód projektu: 26110130533 Prioritná téma: Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať …