Všeobecné pravidlá vydávania polročného hodnotenia žiaka

31. januára 2012 žiaci škôl po prvýkrát nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo zástupca zariadenia (napríklad riaditeľ detského domova, do starostlivosti ktorého bolo zverené dieťa).

Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám.  Tento výpis by sa nemal zamieňať s výpisom z katalógového listu alebo s výpisom z vysvedčenia.

Na rozdiel od vyššie uvedených dokumentov výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácienemusí obsahovať údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú do doložkya podobne. Nakoľko výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.

Oboznámenie rodiča so slovným hodnotením alebo klasifikáciou je možné realizovať napríklad aj prostredníctvom žiackej knižky. V prípade, ak riaditeľ školy určí formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie, je táto záväzná pre konkrétnu organizáciu. Ak škola spracúva údaje elektronicky, prevádzkovateľ softwaru určite ponúkne možnosť tlače výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie.