Záverečné skúšky

Od 19.júna 2012 do 22.júna 2012 prebehli na našej škole záverečné skúšky tried 3SB, 3.PJ a 4.KCH.Záverečná skúška sa skladala z troch častí : písomnej, praktickej a ústnej skúšky.Všetci žiaci úspešne ukončili štúdium na našej škole.