Category: Školské akcie

Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.
Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:
Maxim Majer 4.KCH
Róbert Suchý 4.KCH
Patrik Meszároš 3.S
Erik Zlichovec 2.S
Samuel Zaťko 1.S
Za úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:
Stanislav Bátora 2.S
Elizabeth Viktória Daubnerová 2.GYM
Chiara Račková 2.GYM

100 rokov od založenia školy

V týchto dňoch uplynulo krásnych 100 rokov od založenia Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. Toto významné výročie si včera na pôde školy pripomenuli terajší aj bývalí zamestnanci spolu s pozvanými hosťami. Ako v slávnostnom príhovore k prítomným konštatoval riaditeľ školy Jozef Ličko, škola za tie roky vychovala  viac ako 2 700 absolventov, ktorí mali k dispozícii sedem učebných a štyri študijné odbory.  Do dnešných dní v nej pôsobilo 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Oficiálne povolenie na vznik Živnostenskej pokračovacej školy pre hluchonemých získala škola 11. decembra 1922, prví žiaci však boli do nej zapísaní už o dva roky skôr.

Prvým riaditeľom školy sa stal Štefan Sobolovský, postupne sa na tomto poste vystriedali Václav Jankovec, Andrej Valent, Samuel Adamčík, Imrich Schmidtberger, Juraj Fajčík, Ľubica Fusková, Ján Vaško, Miroslav Štefunko, Irena Výberčiová a Jozef Ličko.   Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom bol Imrich Schmidtberger, ktorý zastával riaditeľský post až 33 rokov. Škola vychovávala dámskych a pánskych krajčírov, obuvníkov, stolárov, maliarov,  neskôr aj kuchárov,  či operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby. Rokmi sa menili názvy školy aj odbory, to podstatné však ostalo: pripraviť kvalitných odborníkov pre prax.

Ako v slávnostnom príhovore Jozef Ličko konštatoval , od 90. výročia prešla škola významnými zmenami. Vďaka projektu Moderná SOŠ – rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých je vybavená modernou didaktickou technikou, realizovala sa aj ďalšia modernizácia školy. „Dnes netušíme, aké zmeny v spoločnosti a v školstve nás čakajú a ako sa dotknú našej jubilantky, ale hľadiac na výsledky našej spoločnej práce verím, že škola si s nimi poradí a bude aj naďalej poskytovať kvalitné vzdelávanie zdravotne znevýhodneným žiakom,“ dodal.

Ako v príhovore povedala aj bývalá riaditeľka školy Irena Výberčiová, pôsobenie na tejto škole bolo pre nich nielen poslaním, no škola sa stala pre pedagógov a žiakov skutočným druhým domovom. K jubileu prišiel škole zablahoželať aj primátor Kremnice Martin Novodomec a predstavitelia ďalších škôl v našom meste.

Spestrením programu bolo vystúpenie žiakov školy, ktorí siahli vo svojich divadelných a pantomimických vstupoch k neľahkým témam – k Oscarovi Wildovi, či  k Obrazu Doriana Graya. Po slávnostnej časti nasledovala prehliadka priestorov školy, odovzdanie ďakovných listov bývalým zamestnancom školy a slávnostná recepcia.

(KN), Foto: Kveta Fajčíková

Fotoriport z DOD

9. 12. 2022

Červené stužky

  1. 12. 2022

16. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky na našej škole vyvrcholil dnes rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek v rámci Svetového dňa boja proti AIDS.

V čase od októbra do 1. decembra sme sa zapojili do viacerých aktivít v rámci kampane.

Prvá aktivita – októbrová – bola zameraná na zhotovenie nástenky, ktorá informovala o poslaní kampane Červené stužky a o probléme HIV/AIDS.

Druhá aktivita prebiehala počas mesiacov október a november, na hodinách etickej výchovy sme debatovali o problematike AIDS, pozreli sme si zaujímavé filmy s touto tematikou.

Tretia aktivita – prednáška spojená s besedou na tému Duševné zdravie a závislosti. Pripravila si ju pre nás pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, na záver zdôraznila, že AIDS je celosvetový problém týkajúci sa aj Slovenska a každého jedného z nás. Žiaci sa dozvedeli, ako sa proti tejto chorobe chrániť, keďže prognóza ochorenia nie je priaznivá a ľudia AIDS stále podceňujú. Teraz už vieme, že dôležitá je hlavne zodpovednosť a prevencia.

Posledná aktivita – výroba červených stužiek – sa zrealizovala v mesiaci november počas triednických hodín, na ktorých žiaci vyrábali červené stužky a debatovali s triednymi učiteľmi o probléme AIDS.

OJ

FiNN kvíz

Nadácia NN ľudom  pripravila 23. 11. 2022 prostredníctvom aplikácie EduPage  súťaž pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl s názvom FiNNkvíz. Účelom tejto nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Do tejto súťaže sa zapojili aj študenti 1. S, 2. S, 2. GYM.  Súťaž bola plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti.  Študenti hravou formou získali  nielen nové vedomosti,  ale mohli zabojovať aj o lákavé finančné ceny. V každom kraji budú vyhodnotení traja najlepší študenti, ktorí získajú 200 €, 100 € a 50 €.
 

LO, KR

A opäť Stredoškolák

29. november 2022

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sme sa opäť zúčastnili v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom na tradičnej novembrovej akcii Stredoškolák.

Podujatie organizačne zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom.

Žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ sme sa snažili prezentovať našu školu a jej jednotlivé odbory. A tých, ktorých sme zaujali, sme pozvali na 9. decembra  na Deň otvorených dverí, počas ktorého sa môžu presvedčiť, že naša škola im naozaj má čo ponúknuť.

BA

Novelizácia  Ženského zákona

24. 11. 2022 – Zvolen

Po dlhej dobe sa nám podarilo navštíviť Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, čo lepšie si možno želať ako Tajovského hru, klasiku, využiteľnú na hodinách literatúry, smerom k maturitám, všeobecne obľúbenú, známu, x-krát spracovanú (televízna inscenácia z roku 1967 nasadila latku asi príliš vysoko, z toho plynú kritické pohľady upreté na moderné či aktualizujúce spracovania predlohy v mnohorakých podobách až podnes), takže očakávanie o to väčšie, že možno hodnotiť poznané a porovnávať s už overenou podobou spracovania predlohy.

No a to je ten problém. Hra je už toľkokrát aktualizovaná, že sa stráca pôvodný zámer a atmosféra diela. Sme v realizme (dokonca na to upozornia v didaktickom vstupe na úvod sami herci), ale od prvého výstupu sledujeme vlastne jarmočnú frašku. Potom prídu vážne momenty a … už im (hercom ani tým dejovým prvkom) vlastne divák neverí, už chce vidieť niečo zábavné a osviežujúce, jednoduché a dynamické. Škoda tých dobrých hereckých výkonov, akoby nimi niekto plytval. Neviem, či toto chcel Tajovský, ale keď učiteľ preberá Ženský zákon, posolstvo hry sotva sprostredkuje týmto predstavením. Neviem, či sa so žiakmi môžeme rozprávať o Tajovského pohľade na rodinné peripetie podhorskej dediny na prelome 19. a 20. storočia. Ženský zákon je tu v podstate stále, možno v iných farbách, ale je. Po tomto predstavení… neviem.

OD

Duševné zdravie a závislosti

22. 11. 2022

Na túto veľmi aktuálnu tému súčasnosti sme zorganizovali v rámci 16. ročníka kampane Červené stužky prednášku spojenú s besedou. Pre žiakov našej SOŠ a gymnázia si ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Dozvedeli sa zaujímavé fakty týkajúce sa duševného zdravia a choroby AIDS a uvedomili si potrebu prevencie a zodpovednosti v súvislosti s nebezpečím prenosu vírusu HIV.

Imatrikulácie na OU

Dňa 26.10.2022 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1.PJ triedy. Program bol v réžii druhákov. Spoločne sme sledovali plnenie zadaných úloh a prítomných druháci pobavili aj vlastnou hudobnou tvorbou. Na konci dostali všetci sladkú odmenu.

Účelové cvičenie na SOŠ a gymnáziu

20. 10. 2022

Účelové cvičenie zamerané na pobyt a pohyb v prírode splnilo svoj účel, aj keď sa na ňom zúčastnil len zlomok žiakov našej SOŠ a nášho gymnázia (mnohí boli naozaj chorí, niektorí nacvičovali program na výročie školy, pár si ich urobilo voľno). Všetkých, ktorí neboli, to môže mrzieť, pretože počasie bolo ideálne, výhľady úchvatné, zákutia nádherné, rozhovory zaujímavé, tempo primerané 🙂 Ela, nabudúce idéééš!!!

OJ