Maturitná skúška v študijných odboroch operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v nadstavbovom štúdiu drevárska a nábytkárska výroba

V drevárskych študijných odboroch sa maturitná skúška uskutočňuje v dvoch etapách. Prvou je praktická časť, ktorá prebiehala v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby v dňoch 11. – 13.5.2015, kde žiaci prakticky realizovali a predviedli komplexnú úlohu. Dňa 13.5.2015 žiaci študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba obhajovali vlastný projekt. Členovia maturitnej komisie hodnotili odbornú a grafickú úroveň projektu a tiež úroveň prezentácie. Druhou etapou maturitnej skúšky v obidvoch študijných odboroch bola ústna časť, ktorá sa uskutočnila 26.5.2015.