Category: akcie PK odborov: stolár, murár

Prijímanie prvákov do cechu murárskeho

Tak ako každý rok aj teraz sme prijímali chlapcov z 1. MR do cechu murárskeho. Chlapci plnili rôzne úlohy, pri ktorých sa dobre bavili. Keďže pri plnení úloh boli všetci úspešní, mohli byť všetci aj pasovaní za murárov.

                                                                                                                                          CL

Murári a stolári na spoločnej exkurzii

V stredu 26. 6. 2019 sme boli spolu na exkurzii na Kremnických Baniach. Peši sme prišli na pílu, kde sme si pozreli, ako sa píli guľatina na dosky a ako sa z nich odstraňuje kôra. Tiež sme sa dozvedeli, ako sa upravujú dosky thermovaním. Ďalej sme sa zastavili v stavebninách, kde si chlapci pripomenuli stavebné materiály, o ktorých sa už učili. Naspäť sme sa vrátili pešo síce unavení, ale spokojní.

                                                                                                                                             ČL

Súťaž murárov

Chlapci Patrik Kandráč a Kevin Goral z 1. MR sa dňa 21. 5. 2019 zúčastnili Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť – murár, ktorá sa uskutočnila v Hlohovci.

Súťažiaci museli zvládnuť teoretickú časť a aj praktickú časť, na ktorej bolo potrebné vymurovať múrik z plných pálených tehál. Chlapci na súťaži obstáli vynikajúco, lebo v silnej konkurencii získali krásne 2. miesto.

Gratulujeme.                                                                                           

ČL

Prezentovanie CADCAM systémov a CNC frézy

Dňa 10. 5. 2019 žiaci študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba v rámci školy prezentovali svoje nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky modelované v grafickom programe CAD, vygenerované kódy v CAM systémoch potrebné na prácu CNC stroja. Nakoniec reálne predviedli prácu na CNC fréze.

 HL

 

 

 

Imatrikulácia murárov

V stredu dňa 14. 11. 2018 sme prijímali žiakov 1. MR do cechu murárskeho. Chlapci museli pri riešení úloh preukázať už aj nejaké vedomosti a aj zručnosti. Keďže sú šikovní, s úlohami si hravo poradili a všetci sme sa pri tom aj zabavili. Chlapci dostali za odmenu sladké medovníky v tvare domčeka.

                                                                                                                                             ČL

Veľtrh drevárskych strojov Lignumexpo – Les 2018 Nitra

Žiaci drevárskych odborov sa  20. 9. 2018 zúčastnili medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov a zariadení pre drevospracujúci priemysel. Slovenské a zahraničné firmy predstavili stroje, ktoré prinesú nové možnosti opracovania dreva.

                                                        HL  

dav

Obrázok 1 z 4

Nový školský rok sme začali s CNC strojom

V minulom školskom roku sa SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici prostredníctvom Združenia Nepočujem úspešne zapojila do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT).

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových IKT bol udelený grant, vďaka ktorému sa podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom.

Sluchové postihnutie limituje komunikačné a informačné schopnosti, a tým aj možnosť pracovného uplatnenia. Preto je dôležité u žiakov so sluchovým postihnutím rozširovať zručnosti vo využívaní IKT, čo v plnej miere poskytuje práca s CAD/CAM systémami a CNC strojom.

Žiaci študijných odborov drevárska a nábytkárska výroba, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby doteraz v CAD systéme kreslili, modelovali 3D nábytkárske výrobky, tvorili technické výkresy a následne v CAM programe vygenerovali kódy pre prácu na CNC stroji. Naša škola nevlastnila CNC stroj, preto sa CAM program využíval tiež na simuláciu operácií – vŕtanie, frézovanie. Toto bol hlavný cieľ zapojenia sa do grantovej výzvy s možnosťou získať finančné prostriedky na zabezpečenie CNC frézy.

CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výučbu základov CAD/CAM systémov a získanie zručností žiakov na prácu s počítačom riadenými strojmi. CNC fréza umožní žiakom so sluchovým postihnutím a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inovatívnym spôsobom a s využitím IKT priblížiť reálne prácu na CNC stroji. Tým budú lepšie pripravení na nové technológie v praxi, a zároveň sa im uľahčí integrácia na trhu práce vzhľadom na ich komunikačnú bariéru.

Týmto projektom sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov v používaní IKT.

HL

 

Projekt

V súčasnej dobe je veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda prácu na CNC stroji. Prostredníctvom Združenia Nepočujem pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou IKT.

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových technológií IKT bol udelený grant vo výške 3 000,- €. Z uvedených finančných prostriedkov sa zakúpila CNC fréza s príslušenstvom.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť CNC frézu, na ktorej žiaci budú reálne pracovať. CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výuku CNC programovania a základov CAD/CAM systémov. Umožní spojiť teóriu s praxou, čím si zvýšia svoju pripravenosť pre trh práce.

Cieľovou skupinou sú sluchovo postihnutí žiaci, žiaci s vývinovými poruchami učenia  a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba a učitelia odborných drevárskych predmetov.

HL

Záverečné skúšky stolárov

Od 18. 6. do 22. 6. 2018 prebiehali na našej škole záverečné skúšky v učebnom odbore stolár.

V pondelok 18. júna  sa skúšky začali slávnostným otvorením, potom nasledovala písomná časť. Ďalšie tri dni prebiehala v dielenských priestoroch praktická časť, ktorá sa ukončila prezentáciou a obhajobou žiackych výrobkov pred skúšobnou komisiou. Záverečné skúšky boli ukončené ústnou časťou.

Žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                         HL

Murári vo Zvolene

Dňa 5. 6. 2018 boli murári na exkurzii v meste Zvolen. Mesto je známe svojou peknou architektúrou. Už budova železničnej stanice je zaujímavá riešením stropnej konštrukcie, ďalej si chlapci prezreli vystavené železničné vozne, z ktorých sa bojovalo počas SNP, Zvolenský zámok, zaujímavé rodinné domy netradičných tvarov a nie z celkom bežných materiálov. Exkurzia sa vydarila a obohatila žiakov o nové poznatky.

ČL