Projekt

V súčasnej dobe je veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda prácu na CNC stroji. Prostredníctvom Združenia Nepočujem pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou IKT.

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových technológií IKT bol udelený grant vo výške 3 000,- €. Z uvedených finančných prostriedkov sa zakúpila CNC fréza s príslušenstvom.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť CNC frézu, na ktorej žiaci budú reálne pracovať. CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výuku CNC programovania a základov CAD/CAM systémov. Umožní spojiť teóriu s praxou, čím si zvýšia svoju pripravenosť pre trh práce.

Cieľovou skupinou sú sluchovo postihnutí žiaci, žiaci s vývinovými poruchami učenia  a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba a učitelia odborných drevárskych predmetov.

HL