Category: Projekty

Reč peňazí

Porozumieť reči peňazí sme sa pokúsili absolvovaním rovnomenného kurzu  pod projektom 5 peňazí. Poznať, akú taktiku používajú obchodníci, aby nás nalákali ku kúpe tovaru a vedieť, ako tejto taktike nepodľahnúť je otázkou, ktorú sme sa pokúsili vyriešiť. Kurz sme absolvovali a zapojili sme sa aj do súťaže. Teraz si len držíme palce, aby výhra poputovala aj k nám.

KR

Sadenie žltých krókusov

14. 11. 2023

V septembri sa aj naša škola prihlásila do projektu Krókus/Šafran, ktorý začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich štátov. Na Slovensku ho zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V októbri sme dostali zásielku s cibuľkami žltých krókusov a inštrukcie k realizácii projektu.

Sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas holokaustu a dúfame, že sa na ne nikdy nezabudne.

Väčšinu z dvadsiatich cibuliek sme zasadili do záhonu na školskom dvore, ale pár sme si nechali aj na zasadenie do kvetináča, pre istotu 🙂

1.S a 3.S

Projekt je zmena

Môže sa zdať, že 150€ v dnešnej dobe nie je veľa peňazí, ale keď ich vynásobíme tromi, už to robí celkom peknú sumu. A ak sa dobre využije, dá sa s ňou niečo dokázať, vylepšiť, zmeniť.

V piatok 25. septembra 2020 sme dokázali zaktivizovať našich žiakov, aby niečo urobili pre svoje okolie. Vylepšili vzhľad uličky k Mestskému hradu v Kremnici – vyčistili ju od náletových drevín, odpadkov, vybrúsili a natreli zábradlia, opravili plot. Zmenili sme postoj našich študentov k dobrovoľníckym aktivitám, pocítili spoluzodpovednosť za kultúrnosť a čistotu prostredia, v ktorom žijú.

Tri malé projekty zrealizované na našej škole boli podporené zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu IUVENTY Projekt je zmena.

OJ

Projekt Oveľa viac

Naša škola úspešne zrealizovala a realizuje množstvo rôznych projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ či z Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Tento školský rok prebehol aj projekt pod názvom Oveľa viac, ktorý bol v grantovom programe Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. V druhom kole sme sa umiestnili na treťom mieste a získali „len“ tristo euro.

Cieľom projektu bolo efektívne zapojiť našich žiakov z odborov murár, stolár, technicko-informatické služby so zameraním na odevníctvo, zamestnancov a priateľov školy do aktivít na dobrovoľníckej báze, rozvinúť ich potenciál a zlepšiť a skultúrniť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, pracujú a prežívajú až 60% života a tým ich naučiť rešpektovať, oceniť a vážiť si spoločne nadobudnuté hodnoty, čo môžu neskôr aplikovať v domácom prostredí a tak meniť spoločnosť.

Za získané financie sa nám podarilo vymeniť časť podlahovej krytiny za dlažbu. Aby sme naplnili naše vízie, o skultúrnení spoločných priestorov, získali sme vďaka Nadácii SLOVALCO ďalšie financie, ktoré nám umožnia zrekonštruovať plánovanú časť. Taktiež sme sponzorsky získali od firmy Brik, a. s. sedačky, ktoré umocnia našu premenu.

Ak sa nám podarí vytvoriť spoločne niečo krásne, čo vidíme, zmeníme to podstatné, čo škola má zmeniť. Myslenie človeka, jeho pohľad na riešenie osobných potrieb a problémov. Takáto investícia nám môže poskytnúť nielen pocit zmysluplnosti z vykonanej práce, pocit spolupatričnosti, zdokonalenie životného prostredia a zvýšenie atraktívnosti vzdelávania, ale môže oveľa viac. Môže zmeniť ľudské životy.

Ukončením tohto projektu nekončíme, ale naopak, pokračujeme. Pokračujeme v prekonávaní sociálnych a ekonomických bariér a stereotypov v myslení nielen žiakov.

SK

Nový školský rok sme začali s CNC strojom

V minulom školskom roku sa SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici prostredníctvom Združenia Nepočujem úspešne zapojila do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT).

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových IKT bol udelený grant, vďaka ktorému sa podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom.

Sluchové postihnutie limituje komunikačné a informačné schopnosti, a tým aj možnosť pracovného uplatnenia. Preto je dôležité u žiakov so sluchovým postihnutím rozširovať zručnosti vo využívaní IKT, čo v plnej miere poskytuje práca s CAD/CAM systémami a CNC strojom.

Žiaci študijných odborov drevárska a nábytkárska výroba, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby doteraz v CAD systéme kreslili, modelovali 3D nábytkárske výrobky, tvorili technické výkresy a následne v CAM programe vygenerovali kódy pre prácu na CNC stroji. Naša škola nevlastnila CNC stroj, preto sa CAM program využíval tiež na simuláciu operácií – vŕtanie, frézovanie. Toto bol hlavný cieľ zapojenia sa do grantovej výzvy s možnosťou získať finančné prostriedky na zabezpečenie CNC frézy.

CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výučbu základov CAD/CAM systémov a získanie zručností žiakov na prácu s počítačom riadenými strojmi. CNC fréza umožní žiakom so sluchovým postihnutím a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inovatívnym spôsobom a s využitím IKT priblížiť reálne prácu na CNC stroji. Tým budú lepšie pripravení na nové technológie v praxi, a zároveň sa im uľahčí integrácia na trhu práce vzhľadom na ich komunikačnú bariéru.

Týmto projektom sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov v používaní IKT.

HL

 

Projekt

V súčasnej dobe je veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda prácu na CNC stroji. Prostredníctvom Združenia Nepočujem pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou IKT.

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových technológií IKT bol udelený grant vo výške 3 000,- €. Z uvedených finančných prostriedkov sa zakúpila CNC fréza s príslušenstvom.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť CNC frézu, na ktorej žiaci budú reálne pracovať. CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výuku CNC programovania a základov CAD/CAM systémov. Umožní spojiť teóriu s praxou, čím si zvýšia svoju pripravenosť pre trh práce.

Cieľovou skupinou sú sluchovo postihnutí žiaci, žiaci s vývinovými poruchami učenia  a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba a učitelia odborných drevárskych predmetov.

HL

Prague Deaf Open 2018

Hala Děkanka 7. – 8. 6. 2018

Florbal hýbe športovým svetom, ako starému hokejistovi sa mi to hovorí ťažko, ale je to tak. Hokejbal je klasickému hokeju bližší, ale bolí a je náročný na výstroj. Tade cesta školských turnajov nevedie, takže florbal.

Ponuka na medzinárodný turnaj z Prahy sa neodmieta, navyše v prijateľnom formáte (3 plus 1), ktorý vykryjeme aj s piatimi hráčmi ( viac sme nemali). Tretí ročník turnaja Prague Deafopen sľuboval fotogalériou i ohlasmi výborný šport a počtom zúčastnených krajín na minuloročnom podujatí budil rešpekt. Tak sme bez váhania vycestovali, čo-to ukázali a priniesli víťazný pohár. Nebolo to jednoduché, hoci stredoškolská účasť zaostávala za účasťou základných škôl. Hrali sme proti dvom tímom zostaveným usporiadateľským klubom FbŠ Bohemians Praha v ich domovskej hale Ďěkanka za účasti aktuálnych ligových hráčov. Výborný šport  plný potu a adrenalínu, dokonalé zázemie, prísľub, že o rok sa vidíme opäť,  navyše dva krásne večery v uliciach pražského centra, to všetko s uhradením väčšiny nákladov. Pekný sumár, hodný toho, aby som priznal, že florbal hýbe svetom správnym smerom.

Odporúčam pozrieť si

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vSmOoXLsl1k

Foto: https://www.facebook.com/pg/fbsbohemians/photos/?tab=album&album_id=10157464252319746

Článek: http://www.fbsbohemians.cz/clanek_3718_prague-deaf-open-se-opet-vydaril

OD

 

 

 

Podporte náš projekt

Prosíme, podporte náš projekt Oveľa viac vhodením žetónika po nákupe v Tescu v Žiari nad Hronom do „nášho valca“. Ďakujeme.

Sponzorský dar od SHP Harmanec

 

V tomto školskom roku nás príjemne prekvapil SHP Harmanec, ktorý kladne reagoval na našu žiadosť o sponzorský dar. Poskytol nám množstvo toaletného papiera, papierových utierok a vreckoviek, čo nám pomôže zlepšiť hygienické podmienky našich žiakov v škole a v školskom internáte.

Aj touto cestou im patrí veľká VĎAKA.

Chránime prírodu – triedime odpad

 

          Na Slovensku sa ročne vyprodukuje viac ako 350 kg odpadu na obyvateľa. Negatívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie na skládkach. Slovensko ako členský štát EÚ musí prijať opatrenia na podporu recyklácie a zvýšiť množstvo triedeného odpadu z 27 kg / v roku 2013 / na úroveň 150-170 kg na obyvateľa do roku 2020.

          Naša škola sa zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry, a tým sa zaradila medzi školy, ktorým záleží na čistote a menšom zaťažovaní životného prostredia. Spolu s našimi žiakmi sa snažíme chrániť Slovensko od množstva skládkového odpadu.

          Na našej škole máme zriadený kút zberu a triedenia odpadu, kde do modrých kontajnerov zbierame papier, do žltých zase plast a do zberného boxu použité cartridge a tonery. Každý školský rok sa nám podarí vyzbierať veľké množstvo elektroodpadu a batérií.

          Sme radi, že i vďaka Recyklohrám ukazujeme našim žiakom ako pristupovať k recyklácii, a tým aj k čistejšiemu zajtrajšku.   

 TA