Category: Nezaradené

Návšteva po rokoch

Trochu starší, ale stále tí istí…

41 rokov uplynulo od ukončenia ich štúdia na našej škole. Spomínali, tešili sa, obdivovali zrekonštruovanú a vynovenú budovu školy a my sa tešíme, akí úspešní ľudia sa z nich stali.

PP

Exkurzia do Martina – 28. 4. 2022

Hodnota vecí vždy rastie s ich nedostatkom, keď niečo chýba, zo samozrejmosti sa stáva vzácnosť. Koronapauza zmenila veľa vecí. Obyčajná exkurzia sa stáva nevšednou udalosťou a všetci chcú, chcú niekam ísť, niečo vidieť a zmeniť školský stereotyp. Exkurzia však  nie je výlet, musí nás niečo naučiť, rozšíriť obzor, nútiť nás klásť otázky a hľadať odpovede.

Slovenské národné múzeum v Martine sme navštívili so žiakmi rôznych odborov a ročníkov (gymnazisti, učni aj študenti nadstavbového štúdia).

Etnografická expozícia obohatí každého, bez ohľadu na odbor a ročník. Najskôr počúvame a pozeráme na kusy dreva, kovu, keramiky či látok, potom  z tých materiálov vystupujú zreteľné tvary krásnych, prepracovaných a užitočných vecí, v obraze každodenného života dedinského človeka minulosti.  Chceme ich pochopiť, predstavujeme si už nepochopiteľne ťažký život skutočných ľudí a neprestávame sa čudovať. Zarazí tá samozrejmosť, s akou tie úžasné veci ľudia kedysi vyrobili popri každodennej ťažkej práci, a s akou to my dnes všetko dokážeme prehliadať a nevedieť o tom nič. Napríklad ako hrozne ťažko a komplikovane sa z nejakej buriny (konope, ľan) dá urobiť košeľa, nohavice a že to bol vlastne jediný spôsob, ako sa dostať k slušnému oblečeniu.

Martin je klbkom historicky významných miest na malom priestore, všetky stihnete zbežne obzrieť a vybrať to, ktoré budete bližšie poznávať nabudúce.

OD

 

Odbor stolár na výstave nábytku v Nitre

Po dlhej dobe sa uvoľnili opatrenia a žiaci odboru stolár sa mohli 27. 4.  zúčastniť na výstave nábytku a bývania  v Nitre. Žiaci 2. ročníka videli nové trendy pri výrobe nábytku a získali inšpiráciu a chuť do ďalšej práce.

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023

Finančná olympiáda

Finančná olympiáda  ponúka stredoškolákom možnosť otestovať  a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž prebieha v troch kolách.  I. kolo súťaže je ukončené.  Do II. uzavretého kola, ktoré začína 22. 2. 2022 medzi  top 500 riešiteľov postúpili aj študenti našej školy. Vybraným študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

LO

POZOR! ZMENA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 8. 12. 2021  obnovujeme od pondelka 13. 12. 2021  prezenčné vyučovanie v škole.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Na stravu v pondelok je možné sa prihlásiť najneskôr ráno 13. 12. 2021 do 8:00 hod. svojim čipom, alebo telefonicky. 

Oznam o prerušení prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom naša škola prechádza od 6. 12. 2021 na dištančnú formu vyučovania do odvolania. 

September – mesiac finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti. Čím lepšie sú Vaše vedomosti z oblasti financií, tým jednoduchšie a správnejšie viete rozhodovať o tom, ako s nimi naložíte.  V rámci mesiaca finančnej gramotnosti, si žiaci  našej školy otestovali svoje finančné vedomosti vypracovaním  online  FQ testu, ktorý pripravila nadácia PARTNERS v spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. 

FQ test pomohol žiakom odhaliť, ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami z oblasti bankovníctva, poisťovníctva či investovania. Navyše, po vyplnení testu sa všetci mohli zaregistrovať a zapojiť do súťaže o tri mobilné telefóny. Všetkým zúčastneným žiakom držíme palce pri žrebovaní.

 

                                                                                                                                 LO

Eko Alarm

Naša škola sa v tomto šk. roku zapojila do projektu Eko Alarm, v rámci ktorého sme rozšírili systém zberu triedeného odpadu. Získali sme do tried nádoby na trojzložkový triedený zber. Modré na papier, žlté na plast a hnedé na zmesový odpad. Všetky koše, ktoré sme získali sú vyrobené z druhotných surovín (napr. zo zubných kefiek) u nás na Slovensku. Cieľom projektu je zefektívniť triedenie odpadu a minimalizovať množstvo odpadu na škole. 

Samotestovanie Ag testom na COVID – 19

Každý žiak  školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 25 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite.

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Vykonanie a výsledok samotestovania,  je nutné nahlásiť buď prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test – oznámenie o použití  alebo svojmu triednemu učiteľovi.

Dôležité upozornenia:

· Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

· V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom aby zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

· V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu:

 Návod na použitie samodiagnostického Ag testu na COVID – 19

inštruktážne video pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:

 https://youtu.be/bihiBgpM9pc

Ako postupovať pri pozitívnom výsledku antigénového samotestu.