Category: Koordinátor prevencie

Ako postupovať ďalej po skončení strednej školy ?

Na túto zdanlivo jednoduchú otázku existuje mnoho odpovedí. S týmito odpoveďami prišiel 9. 5. 2019 našich žiakov končiacich ročníkov oboznámiť pán PhDr. Peter Csóri, Phd. – kariérny poradca z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. TIS, 2. NS, 4. KCH, 3. MR a 3.PJ. Žiakov oboznámil o príčinách nezamestnanosti mladých ľudí, o možnostiach po ukončení strednej školy, o pokračovaní v sústavnej príprave na povolanie, o zmluvách v zahraničí, kto môže pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania, o evidencii na úrade práce. Žiaci sa veľmi zaujímali o danú problematiku a živo diskutovali.        

                                                                                                                                TA

 

Trestnoprávna zodpovednosť, druhy trestov

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnila prednáška pre žiakov odborného učilišťa. Prednášku veľmi zaujímavou formou pripravila pani kpt. Silvia Filusová z OR PZ v Žiari nad Hronom. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o trestnoprávnej zodpovednosti, o rozdieloch medzi priestupkom a trestným činom, o priestupkoch proti verejnému poriadku, o priestupkoch proti majetku, o priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu. Pani kpt. Filusová rozobrala aj zákon o ochrane nefajčiarov. Na konci žiaci mali možnosť vidieť krátke videá o vplyve alkoholu na konanie človeka a jeho dôsledkoch, o možnosti zneužívania sociálnych sietí, kyberšikanovaní. Žiaci veľmi živo reagovali na otázky v diskusii.

TA

 

Lieky a ich správne užívanie

Lieky a ich správne užívanie bola téma poslednej prednášky pre žiakov prvých a druhých ročníkov odborného učilišťa v tomto školskom roku.

Žiaci sa dozvedeli, ako lieky správne užívať, delenie liekov, formy liekov, rozdelenie liekov podľa účinku, čo sú to anaboliká, ich pozitívny a negatívny vplyv na ľudský organizmus. Danú tému žiakom priblížila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Žiaci sledovali prednášku so záujmom.

                                                                                                                 TA

Alkohol a jeho následky

V prípade, že človek prepadne alkoholu, dostáva sa vlastnou vinou bližšie a bližšie k hlbokej priepasti. Začínajú sa u neho prejavovať nielen zdravotné problémy /chorá pečeň, žalúdok, mozog, srdcovo-cievny systém/, ale aj problémy v rodine, v zamestnaní, spoločenské problémy. Je veľmi zarážajúce, že v súčasnej dobe začínajú s alkoholom už mladí ľudia. Tým nespôsobujú problémy len sebe, ale aj svojim rodičom. Alkohol je legálna droga, s ktorou sa, či už priamo alebo nepriamo, stretávame denne. Mali by sme si plne uvedomiť, že táto droga mení nielen vedomie, vnímanie, ale aj správanie človeka. S danou témou dňa 19. apríla 2018 oboznámila žiakov 4. TIS, 2. G, 1. NS, 4. S, 4. KCH a 1. KCH pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

TA

Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017

Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. Prednáškou sme si pripomenuli 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Pre žiakov je dôležité vedieť, ako sa proti tejto chorobe chrániť, keďže prognóza ochorenia nie je priaznivá a ľudia AIDS stále podceňujú. Žiaci mali o danú problematiku záujem a živo s pani Malatincovou debatovali.

Prednáška sa uskutočnila v rámci kampane Červené stužky, ktorej cieľom je solidarita, nádej a podpora poskytnutá chorým na túto chorobu.

TA

 

 

 

 

 

 

 

Drogy a drogová závislosť

V úvode je potrebné vysvetliť, čo je to droga. Je to psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Touto otázkou a odpoveďou začala svoju prednášku pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ďalej pokračovala s vysvetľovaním štádií závislostí, skupín drog, prečo ľudia užívajú drogy, drogy a mladí ľudia.

Prednášky sa zúčastnili žiaci – 3. TIS, 3. S, 3. KCH, 4. S. V priebehu prednášky sa žiaci živo zapájali do diskusie. Veríme, že zúčastnení žiaci si odniesli z vyššie uvedenej prednášky množstvo poznatkov a nikdy v živote nepodľahnú takému pokušeniu, akým sú drogy.

TA

Alkoholizmus

Žiaci  1. KCH, 1. PJ, 1. MR sa dňa  21. marca 2017  zúčastnili prednášky pod názvom Alkoholizmus. S danou prednáškou prišla žiakov oboznámiť p. Miroslava Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. So žiakmi boli preberané témy: čo je alkoholizmus, alkoholová závislosť, vývojové fázy alkoholizmu, alkohol – deti a mládež, flash – zážitok, príčiny a dôsledky alkoholizmu pre život človeka. Nakoľko v dňoch 12. – 18. marca 2017 na Slovensku už po piatykrát prebiehala akcia Týždeň mozgu, žiakom bola prezentovaná aj táto téma. Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

TA

AIDS

Samotné ochorenie AIDS je konečným štádiom infekcie vírusom HIV. Postihnutý jedinec je ohrozený pomalým zlyhávaním a rozvratom imunitného systému. V súčasnej dobe stále neexituje účinná terapia infekcie vírusom HIV. Dostupná liečba infekciu iba spomalí, zníži množenie vírusu, no nedokáže ho úplne usmrtiť. Žiaľ, aj napriek skutočnosti, že prognóza ochorenia nie je priaznivá, ľudia túto nákazu stále podceňujú. S touto témou prišla oboznámiť žiakov 4.S, a 4. KCH pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. V prednáške sa ešte sústredila na formy prenosu infekcie, ako sa môže človek nakaziť, ako sa máme chrániť proti tejto chorobe, ako zistíme, že máme HIV. Pozornosť venovala aj štádiám infekcie ako aj problematike Slovensko a HIV.

TA

Škodlivosť fajčenia

8. 11. 2016

Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20-tisíc  osôb. Život fajčiarov sa skracuje celkove o 8 – 10 rokov /priemerne o 5 minút pri vyfajčení jednej cigarety/. Fajčenie sa stalo rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, akými sú zúženie ciev, vysoký krvný tlak, vredová choroba, katary dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva, choroby obličiek, rakovina.

S  uvedenými informáciami, ale aj s tým, čo všetko obsahuje cigaretový dym, či sú elektronické cigarety škodlivé, o pôsobení vodných fajok na ľudský organizmus, o fajčení  dievčat a žien, o pasívnych a aktívnych fajčiaroch, o Zákone o ochrane nefajčiarov oboznámila pani Búryová z Úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom žiakov druhých ročníkov /2.KCH, 2.PJ, 2.MR/.

TA

Netradičný hasičský poplach

Pokojné vyučovanie v triedach bolo náhle prerušené zvonením ohlasujúcim požiarne cvičenie. Dňa 7. júna /utorok / však nešlo len o obyčajné preskúšanie požiarnej mobilizácie.

Žiaci našej školy / ako aj všetci zamestnanci / prišli do kontaktu s  členmi profesionálneho hasičského a záchranného zboru, ktorí im predviedli ukážky zo svojho povolania.

Všetko sa začalo zhromaždením na školskom dvore. Každý učiteľ musel povedať, koľko žiakov mal v triede a aj ich hasičom ukázať, aby sa uistili, že budova školy bola úspešne evakuovaná. Súčasťou ukážky bol aj príchod najväčšieho hasičského auta žiarskeho okresu. Dvadsaťsedem ton na kolesách si žiaci mohli užiť aj priamo zo sedadiel tohto tátoša. Výhodou vozidla je, že sa dostane aj do neprístupných miest.

Na voľnom priestranstve pred telocvičňou školy nám pracovníci hasičského a záchranného zboru predviedli obliekanie do špeciálneho protichemického oblečenia, ktoré sa využíva napríklad v prípade nahlásenia antraxu v objektoch. Súčasťou výstroja je aj prilba, príslušná obuv a kyslíkový prístroj. Okrem sedenia v hasičskom aute si žiaci mohli vyskúšať aj striekanie vody z prúdnice. Podľa slov žiakov išlo o poriadne namáhavú činnosť.

Odborný výklad príslušníkov hasičského a záchranného zboru všetkých zúčastnených zaujal natoľko, že so záujmom kládli otázky. Jednou z nich bola, či by prácu hasiča, záchranára mohli vykonávať aj osoby so sluchovým postihnutím. Komunikácia medzi hasičmi, záchranármi pri zásahu prebieha pomocou vysielačiek, čo by však osoby so sluchovým postihnutím nemohli.

Členovia hasičského a záchranného zboru ukončili svoju návštevu veselými, ale aj smutnými zážitkami zo svojej praxe. Úsmevné bývajú najmä záchrany domácich miláčikov z korún vysokých stromov. Náročnejšia býva pomoc pri dopravných nehodách, živelných pohromách a najmä požiaroch.

Akcia zorganizovaná na pôde našej školy bola veľmi vydarená a zaujímavá. Žiaci si uvedomili, že ťažkú prácu hasičov, záchranárov si treba vážiť. Číslo záchrannej linky 112 by sa nemalo obsadzovať zbytočným volaním, pretože by to mohlo ohroziť ľudí v skutočnej núdzi.

 TA