O škole

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne

V rámci experimentálneho overovania vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia  a chybami    reči. 

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

 

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • modelovanie a navrhovanie odevov
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. [pullquote align=“left|center|right“ textalign=“left|center|right“ width=“30%“][/pullquote]

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom. Stredná odborná škola pre ŽSPI Gymnázium pre ŽSPI Stredná priemyselná škola odevná pre ŽSPI Odborné učilište internátne Poskytujeme vzdelávanie žiakom so sluchovým postihnutím, s vývinovými poruchami učenia, s chybami reči a v kombinácii s vyššie uvedenými aj žiakom s autizmom. Na …

O nás

Vedenie školy

Vedenie školy Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, internátna v Kremnici skola@skolaprespm.sk Riaditeľ Ing. Jozef Ličko mobil:             0948 671 103 e-mail: jlicko@skolaprespm.sk   Zástupca riaditeľa Ing. Ľubica Papšová telefón:             045/6743696 e-mail: lpapsova@skolaprespm.sk   Hlavná majsterka OV Bc. Marianna Zábradyová telefón:             045/6743696 e-mail: mzabradyova@skolaprespm.sk  

História školy

jún 1922 – posledná pracovná porade šk. roka 1921/22 na Ústave pre hluchonemých – predloženie požiadavky umožniť sluchovo postihnutým žiakom pokračovať v štúdiu a získať výučný list. 11. december 1922 – zostavený rozvrh hodín a začiatok vyučovania, oficiálne sa za vznik školy počíta 8. 1. 1923 8. január 1923 – vznik Pokračovacej živnostenskej školy pre hluchonemých pri Ústave pre hluchonemých …

Typy štúdia

Predmetové komisie

Register zmlúv, faktúr, objednávok

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici  ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku …

Školská jedáleň

Školská jedáleň Prihláška na stravovanie Prihlasovanie a odhlasovanie stravy Na stravu sa možno prihlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky na čísle 045/6743696 kl.33,alebo kl.25. Na stravu sa môže prihlásiť každý, kto má riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU. Cenník obedov a výška zálohových platieb v školskej jedálni platných od: …

Izba

Školský internát

Žiadosť o prijatie do školského internátu Výchovný program školského internátu  Školský poriadok školského internátu Školský  internát pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím                             Sama  Chalupku 286/21  967 01  Kremnica Tel. č.: 0456742160 mail: internat@skolaprespm.sk Kto sme : Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí  študujú na strednej škole …

Koordinátor prevencie

Koordinátor prevencie:       Mgr. Miloš Tatár   Už uskutočnené aktivity Plánované aktivity:   Október                                1. ročníky                                                  Zdravé stravovacie návyky Správne hygienické návyky – dievčatá november                               2. ročníky         …

Aktivity školy

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole: Záujmové aktivity: Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch: Florbalový krúžok Krúžok posilňovania Krúžok šikovných rúk Dramatický krúžok   Súťaže: Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží …

Profil verejného obstarávania

Informácia podľa § 41 krit 2 časť Formulár Školenia ostatné Formulár Zariadenia Ostatné Zariadenia kritériá Formulár Školenia kritériá  

Školský digitálny koordinátor

OZ nepočujem

stiahnuť tlačivo na 2% z daní