Category: Oznamy

Koniec šk. roka 2021/22

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku

Malá ukážka koncoročných aktivít žiakov.

A sú z nás vyučení kuchári…

Po štyroch rokoch nášho snaženia sa a dvoch dňoch stresu a nervového vypätia, máme už výučný list konečne v našich rukách. Ďakujeme za všetko. 4. KCH

Kritéria prijímacieho konania na školský rok 2022/2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Koniec šk. roka 2020/21

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku. 

 

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

T

ZMENA !!!

Na základe upraveného rozhodnutia ministra školstva, obmedzenia sa netýkajú špeciálnych stredných škôl. To znamená, že od 13. 10. 2020 prebieha riadne vyučovanie na našej škole.

12. 10. 2020 – bolo udelené žiakom riaditeľské voľno 

Povinnosť pre rodičov:

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  (písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti).

 

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM.

Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.

                                                                                                              Žiaci 4.G

Slávnostné odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim žiakom končiacich ročníkov

Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

 

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020
  2. Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky na našej škole sú:

  1. KCH

Písomná časť ZŠ – TEC, PWY, HVY

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PWY, STO, EKO, KMM

  1. PJ

Písomná časť ZŠ – TEC, PTN, Výživa

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PTN, STO, ÚSP, Výživa

  1. SB

Písomná časť ZŠ – TEC, MTE, ODK

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, MTE, ODK, STZ, ÚSP

  1. MR

Písomná časť ZŠ – MTE, SBN, ODK, STZ

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – MTE, SBN, ODK, STZ, PWB, ÚSP

  1. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor

Dátum na vysvedčeniach o záverečnej skúške je 29. máj 2020.