Category: Oznamy

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM.

Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.

                                                                                                              Žiaci 4.G

Slávnostné odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim žiakom končiacich ročníkov

Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

 

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020
 2. Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky na našej škole sú:

 1. KCH

Písomná časť ZŠ – TEC, PWY, HVY

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PWY, STO, EKO, KMM

 1. PJ

Písomná časť ZŠ – TEC, PTN, Výživa

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PTN, STO, ÚSP, Výživa

 1. SB

Písomná časť ZŠ – TEC, MTE, ODK

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, MTE, ODK, STZ, ÚSP

 1. MR

Písomná časť ZŠ – MTE, SBN, ODK, STZ

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – MTE, SBN, ODK, STZ, PWB, ÚSP

 1. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
 2. Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor

Dátum na vysvedčeniach o záverečnej skúške je 29. máj 2020.

Nový študijny odbor

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou do 31. mája 2020 na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). 
Tešíme sa na vás

PRIHLÁŠKA

Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

 

 

 

Milí žiaci, vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,  ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. 4. 2020, vám oznamujeme:

 

Riaditeľ školy po prerokovaní v jednotlivých predmetových komisiách rozhodol, že všetky predmety počas prerušenia vyučovania sa hodnotia motivačnou klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo ich kombináciou.

 

V rámci záverečného hodnotenia budú všetky predmety klasifikované (okrem NBV a ETV – absolvoval)

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zverejňujeme Usmernenie pre školy a školské zariadenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ocenenie

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici naša škola SOŠ pre ŽSPI v Kremnici získala  na slávnostnom programe ocenenie za výbornú spoluprácu a podporu matičnej činnosti v uplynulom období.

Ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude pokračovať.

Vianočné trhy

V stredu 18. 12. 2019 od 13.00 – 17.00 budeme radi, ak kúpou výrobkov našich žiakov podporite Združenie Nepočujem. Ďakujeme

Deň otvorených dverí

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.

Program:

 • vyučovanie so zapájaním najnovších informačno-komunikačných technológií
 • prezentácia záujmovej činnosti žiakov
 • prezentácia prác žiakov na hodinách odborného výcviku spojená s ochutnávkou
 • možnosť vlastného zhotovenia drobných upomienkových predmetov z dreva
 • prehliadka areálu školy

Triedne rodičovské združenie

Dňa 15. 11. 2019 (piatok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na Vašu účasť.