Return to O škole

Register zmlúv, faktúr, objednávok

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici  ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku 2011. V súlade s § 5a ods. 5 písm. b).


Rok 2011

Rok 2012

Rok 2011

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici je  povinná zverejňovať písomné zmluvy alebo písomné dohody, objednávky na tovary a služby ako i doručené faktúry za tovary a služby. V súlade s uvedeným metodickým pokynom platným od 1. 5. 2011 škola je povinná zverejniť objednávky na tovary a služby ako i doručené faktúry za …

Rok 2012

Zákonom predpísané údaje o vyhotovenej objednávke alebo doručenej faktúre sa povinne zverejňujú v štrukturovanej forme. Faktúry Objednávky Zmluvy      

Rok 2013

Objednávky 2013 (Upraviť Stránka) Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej …

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024