Return to Moderná SOŠ- rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých

Aktivity

1.1 Brána jazykov dokorán

Cieľ aktivity:

• Rozvoj osobnosti žiaka tvorbou podnecujúceho prostredia

• Osvojenie si základných myšlienkových a praktických postupov

• Tvorba názorných učebných pomôcok na vyučovanie cudzích jazykov

Popis aktivity:

Súčasťou novej školskej reformy je posilnenie výučby cudzích jazykov. Pre žiakov so sluchovým postihnutím je rok 2012 zlomový, pretože všetci povinne maturujú z cudzieho jazyka. Pre cieľovú skupinu žiakov je nevyhnutné zefektívniť výučbu cudzieho jazyka tak, aby bez ohľadu na zdravotný hendikep zvládli maturitnú skúšku formou B2 ERR. Táto aktivita vychádza zo špeciálnych potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením.

1. Pre túto cieľovú skupinu žiakov je podstatné vizuálne vnímanie.

2. Využitie medzipredmetových vzťahov (spoločenské vedy, dejepis, geografia, ekonomika, informatika).

3. Využitie IKT v procese výučby cudzích jazykov mení tradičnú školu na modernú a príťažlivú.

2.1 Aplikácia IKT v príprave žiakov

Cieľ aktivity:

• Aplikácia nových vzdelávacích foriem za pomoci audiovizuálnej techniky

• Tvorba učebných materiálov na vyučovanie prírodovedných a odborných predmetov

Popis aktivity:

S rozbiehajúcou sa reformou školstva sa aj špeciálne školy pripravujú na zmeny. Jednou z nich je využitie moderných vyučovacích metód a IKT vo vyučovacom procese. S vypracovaním nových školských vzdelávacích programov sa otvárajú možnosti začleniť tieto nové metódy do vyučovania. Vytvorením nových učebných materiálov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podporíme kompenzáciu ich handicapu.

Pre dosiahnutie dobrých vzdelávacích výsledkov zdravotne znevýhodnených žiakov je dôležité názorné vyučovanie s praktickými ukážkami. Najvhodnejšou formou sa javí systém audiovizuálnych prezentácií.

U sluchovo postihnutých žiakov je vizuálna prezentácia kľúčová a jej rozvoju bude daná vysoká priorita.

3.1 Rozumiem, teda som

Cieľ aktivity:

• Zvýšiť možnosti sluchovo postihnutých žiakov porozumieť prečítanému textu,

• Pomôcť žiakom so sluchovým postihnutím prostredníctvom literatúry pochopiť svet v jeho celistvosti i rôznorodosti a tým získať schopnosť adekvátne reagovať na jeho neustále premeny

Popis aktivity:

Vytvorením nových učebných textov s úlohami doplnenými sprievodným DVD pre žiakov so sluchovým postihnutím zvýšiť možnosti sluchovo postihnutých žiakov porozumieť prečítanému textu.

– prípravná fáza: účasť na školeniach zameraných na prehlbovanie zručností učiteľa pri výbere textov a otázok na čítanie s porozumením

– kurz posunkovej reči pre 19 učiteľov

– vyhľadávanie potrebných informácií z odborných kníh, časopisov, internetu

– vyhľadávanie vhodných ukážok z beletrie

– získavanie potrebných fotografií

– školenie na prezentačný grafický program

– kurz ovládania interaktívnej tabule, PowerPoint a pod.

– vlastná realizácia: zostavenie súboru textov, ukážok a otázok k nim

pretlmočenie do posunkovej reči (vytvorenie prezentačného DVD)

4.1 Rozvíjanie ekonomického myslenia

Cieľ aktivity:

  • Upevniť, precvičiť a spojiť s praxou základné teoretické poznatky z odborných predmetov, ktoré žiaci získajú počas štúdia
  • Oboznámenie žiakov s legislatívou v daňovej a sociálnej oblasti v podmienkach cvičnej firmy
  • Motivovať k celoživotnému vzdelávaniu a učiť sa orientovať v množstve informácií pomocou moderných informačných a komunikačných technológii
  • Odstrániť bariéry, s ktorými sa stretávajú sluchovo postihnutí na trhu práce.

Popis aktivity:

– Aplikácia novovytvoreného vzdelávacieho programu v oblasti praktického nácviku podnikateľských aktivít v rámci vzdelávacieho systému

– Simulovať obchodné, administratívne, personálne, účtovné, marketingové, bankové, daňové a iné hospodárske operácie bežnej praxe vo fungujúcom podniku v prostredí moderného výchovno-vzdelávacieho procesu.

– Praktické odskúšanie teoretických vedomostí a zručností žiakov v podmienkach modernej školy.