Nový študijný odbor

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). 
Tešíme sa na vás

PRIHLÁŠKA

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2020/21

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/22