OBNOVENIE VYUČOVANIA

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR sa na našej škole obnovuje riadne vyučovanie od 18.11.2020 (streda). Žiaci sa pri vstupe do budovy preukážu vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakom povolený vstup do budovy školy. Tlačivo o bezinfekčnosti TU

OZNAM

Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu. Vyučovanie sa neprerušuje, ale sa iba mení forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich …

Chcem vedieť viac

ZMENA !!!

Na základe upraveného rozhodnutia ministra školstva, obmedzenia sa netýkajú špeciálnych stredných škôl. To znamená, že od 13. 10. 2020 prebieha riadne vyučovanie na našej škole. 12. 10. 2020 – bolo udelené žiakom riaditeľské voľno  Povinnosť pre rodičov: Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce …

Chcem vedieť viac

Projekt je zmena

Môže sa zdať, že 150€ v dnešnej dobe nie je veľa peňazí, ale keď ich vynásobíme tromi, už to robí celkom peknú sumu. A ak sa dobre využije, dá sa s ňou niečo dokázať, vylepšiť, zmeniť. V piatok 25. septembra 2020 sme dokázali zaktivizovať našich žiakov, aby niečo urobili pre svoje okolie. Vylepšili vzhľad uličky …

Chcem vedieť viac

Manuál opatrení pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Tlačivo – Vyhlásenie o bezinfekčnosti Základné informácie:  

Začiatok šk. roka 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci Školský rok 2020/21 začína 2. septembra (streda) nástupom žiakov do školy o 8:00 hod.  Každý žiak pri nástupe: predloží vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (odkaz) bude mať 2 rúška a papierové jednorázové vreckovky nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy zákonný zástupca žiaka nemá povolený vstup do …

Chcem vedieť viac

Koniec šk. roka 2019/20

Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo iné ako tie predchádzajúce. Od marca sa zmenila forma aj metódy vyučovania a každý deň prinášal nové výzvy. Spoločne sme ich  zvládli výborne, začo patrí veľká vďaka učiteľom, žiakom aj ich rodičom. Aj samotný záver školského roka bol iný. Vysvedčenia sme odovzdávali individuálne tým žiakom, ktorí prišli posledný deň vyučovania …

Chcem vedieť viac

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM. Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.                                                                                                               Žiaci 4.G

Slávnostné odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim žiakom končiacich ročníkov

Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

  Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020 Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov. Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých …

Chcem vedieť viac