Manuál opatrení pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Základné informácie:  

Začiatok šk. roka 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci Školský rok 2020/21 začína 2. septembra (streda) nástupom žiakov do školy o 8:00 hod.  Každý žiak pri nástupe: predloží vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (odkaz) bude mať 2 rúška a papierové jednorázové vreckovky nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy zákonný zástupca žiaka nemá povolený vstup do …

Chcem vedieť viac

Koniec šk. roka 2019/20

Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo iné ako tie predchádzajúce. Od marca sa zmenila forma aj metódy vyučovania a každý deň prinášal nové výzvy. Spoločne sme ich  zvládli výborne, začo patrí veľká vďaka učiteľom, žiakom aj ich rodičom. Aj samotný záver školského roka bol iný. Vysvedčenia sme odovzdávali individuálne tým žiakom, ktorí prišli posledný deň vyučovania …

Chcem vedieť viac

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM. Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.                                                                                                               Žiaci 4.G

Slávnostné odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim žiakom končiacich ročníkov

Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

  Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020 Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov. Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých …

Chcem vedieť viac

Nový študijny odbor

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím). Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou do 31. mája 2020 na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). Tešíme …

Chcem vedieť viac

Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

      Milí žiaci, vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,  ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. 4. 2020, vám oznamujeme:   Riaditeľ školy po prerokovaní v jednotlivých predmetových komisiách rozhodol, že …

Chcem vedieť viac

Upravené kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2020/21

Informácie pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci,             Dávame vám do pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ SR ohľadom prijimacieho konania : prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na šk. rok 2020/21 sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 v prihláške nie je potrebnédokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania vzhľadom na zrušenie …

Chcem vedieť viac