Return to Rok 2022

Objednávky 2022

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na údržbu a OV do 1000 € 18. 2. 2022 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 Kantáriková Jana, hospodárka školy
2.  slávnostný obed – Deň učiteľov do 400 € 29. 3. 2022 AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400

Kantáriková Jana hospodárka školy

3.  prečistenie upchatej kanalizácie do 100 €

11. 4. 2022

 

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336

Kantáriková Jana
4 nákup potravín pre Školskú jedáleň za rok 2022 do 1000 €

2. 5. 2022

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030

Kantáriková Jana