Return to Moderná SOŠ- rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých

Ciel projektu

Cieľ projektu:

Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania pre žiakov SOŠ pre potreby trhu práce.

Špecifické ciele:

1. Rozvoj komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku s použitím IKT.

2. Využitie moderných metód názorného vyučovania a IKT pri osvojovaní si vedomostí.

3. Čítanie s porozumením s podporou tlmočenia do posunkovej reči.

4. Príprava žiakov na získanie aktuálnych odborných  vedomostí a vypestovanie požadovaných vlastností v podmienkach trhového mechanizmu.