Return to O škole

Koordinátor prevencie

Koordinátor prevencie:       Mgr. Miloš Tatár

 

Už uskutočnené aktivity


Plánované aktivity: 

 Október                                1. ročníky

                                                 Zdravé stravovacie návyky

Správne hygienické návyky – dievčatá

november                               2. ročníky

                                               Škodlivosť fajčenia pre mladý organizmus

                                               21. november  DEŇ  NEFAJČIAROV

december                               4. ročníky

                                               HIV – AIDS   prevencia rizikového správania sa v rámci prevencie 

január                                                1. ročníky

                                               Alkoholová závislosť

február                                  3. ročníky

                                              Drogy a ich miesto v súčasnom živote

                                               DVD ZÁVISLOSTI – premietanie filmov o závislostiach

marec                                                 2. ročníky

                                               Zneužívanie liekov

apríl                                       Končiace ročníky

                                               Čo robiť po skončení školy

máj                                         4. ročníky

                                             Človek a duševné zdravie

jún                                         všetky ročníky

                                             Aktivity v prírode na upevnenie zdravia, relaxácia, šport