↑ Return to Rok 2019

Objednávky 2019

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup elektromateriálu na rok 2019 do 400 € 14. 1. 2019 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863 Jana Kantáriková, hospodárka školy
2 služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho výcviku na rok 2019 1506 € 14. 1. 2019 Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842 Jana  Kantariková, hospodárka školy
3 objednávka slávnostného obeda pre príležitosti Dňa učiteľov 500 € 20. 3. 2019 Michal Košík, Kollárova  566/14, 967 01 Kremnica, IČO: 43515428 Jana Kantáriková, hospodárka školy
4 všeobecný materiál na údržbu do 1000 € 20. 3. 2019 Ján Búry K+B, Bystrická  442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 Jana Kantáriková, hospodárka školy
5 nákup farieb a maliarskeho materiálu na údržbu a odborný výcvik do  1000 € 21. 3. 2019 Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica,  IČO: 35299282

 

Jana Kantáriková, hospodárka školy
6 zabezpečenie ochrany elektrického vedenia  z dôvodu postavenia lešenia do 400 € 22. 3. 2019 Stredoslovenská distribučná a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 Ing. Jozef Ličko, riaditeľ školy
7 realizácia prác naviac na projekte – zníženie energetickej náročnosti verejných budov 21 840 € 29. 5. 2019 PUR-STAV KB  s. r. o. , Lieskovec 616, 96 221 Lieskovec, IČO: 31616089 Ing. Jozef Ličko, riaditeľ školy
8 revízia elektrických zariadení a bleskozvodov 179 € 20. 6. 2019 JTB9 s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 51252724 Jana Kantáriková, hospodárka školy
9. zameranie a vyhotovenie  geometrického plánu ku kolaudácii : bezbarierový vstup na plošinu do budovy školy 220 € 15. 7. 2019 Geodetické služby M+M s. r. o. Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899 Jana Kantáriková, hospodárka školy