↑ Return to Rok 2019

Objednávky 2019

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup elektromateriálu na rok 2019 do 400 € 14. 1. 2019 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863 Jana Kantáriková, hospodárka školy
2 služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho výcviku na rok 2019 1506 € 14. 1. 2019 Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842 Jana  Kantariková, hospodárka školy
3 objednávka slávnostného obeda pre príležitosti Dňa učiteľov 500 € 20. 3. 2019 Michal Košík, Kollárova  566/14, 967 01 Kremnica, IČO: 43515428 Jana Kantáriková, hospodárka školy