Štipendium

V prípade žiadosti o štipendium je potrebné postupovať  podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 štipendium.

Zhrnutie postupu pri vybavovaní žiadosti a doklady, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou, sú zhrnuté v podmienkach poskytovania štipendia.

Podmienky poskytovania štipendia