Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2021

Faktúry 2021

  P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, …

Objednávky 2021

Poradové číslo opisobjednanéhoplnenia Celková hodnota objednanéhoplnenia alebo maximálnaodhadovaná hodnotaobjednaného plnenia s DPH Dátumvyhotoveniaobjednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednanéhoplnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČOprávnickej osoby/ obchodné meno FO –podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno apriezvisko, adresa trvalého pobytu FO –nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe,ktorá objednávkupodpísala (meno apriezvisko, funkcia) 1           2         …

Zmluvy 2021

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana  Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy 1         2         3         4