Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2023

Faktúry 2023

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO …

Objednávky 2023

Poradové číslo Opisobjednanéhoplnenia Celková hodnota objednanéhoplnenia alebo maximálnaodhadovaná hodnotaobjednaného plnenia s DPH Dátumvyhotoveniaobjednávky dentifikačné údaje dodávateľa objednanéhoplnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČOprávnickej osoby/ obchodné meno FO –podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno apriezvisko, adresa trvalého pobytu FO –nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe,ktorá objednávkupodpísala (meno apriezvisko, funkcia) 1. stanovisko energetického auditora – tepelné čerpadlo do monitorovacej správy 120 …

Zmluvy 2023

Pozor zmena – zverejňovanie zmlúv od 31.3.2022 v >> crz.gov.sk << Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len „CRZ“) je webová aplikácia vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho určená pre povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK. Webová aplikácia CRZ je užívateľom poskytovaná bezplatne cez počítačovú sieť Internet. Povinné zverejňovanie v podmienkach BBSK usmerňuje Metodický …