Return to Rok 2021

Objednávky 2021

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2021 do 1000 € 18. 1. 2021 Ján Búry Kantáriková Jana, hospodárka školy
2 vyhotovenie znaleckého posudku na budovu POV 700 € 26. 4. 2021 Ing. Ľubica Marcibálová, Ul. Holého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521 Kantáriková Jana, hospodárka školy
3