Return to Profil verejného obstarávania

Formulár “elektrické zariadenia – súťaž”

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácieStredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20,Kremnica, Kutnohorská 675/20  967 01 KremnicaŠtatutárny zástupca: Ing. Jozef LičkoIČO: 00163082

  DIČ: 2020534593

  Kontaktná osoba:  Jana Kantáriková

  Korešpondenčná adresa:  SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica

  Telefón: 045/6743696

  Email: sekretariat@skolaprespm.sk

   

   

 2. Predmet zákazky:zákazka na vykonávanie služieb – odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch v objektoch patriacich našej škole.
 3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov podľa plánu revízií na rok 2014

V roku 2014 je potrebné vykonať:

 •  odborné prehliadky a odborné skúšky el. inštalácie v telocvični, budove školy, stolárskej dielni, budove POV, ŠJ a plynovej kotolni
 • odborné prehliadky a odborné skúšky ochrany pred bleskozvodmi na budove telocvične
 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

 

 1. Podmienky účasti a spracovanie ponuky

Záujemca predloží:

 • § 26 odst. 1 písm. f) – doklad o oprávnení  poskytovať služby . Splnenie  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzač splní predložením prostej fotokópie dokladu  o oprávnení dodávať službu alebo výpisom z internetu (príp. naskenovaný doklad). U právnickej osoby je to „Výpis z Obchodného  registra“ príslušného OS a u fyzickej osoby je to „Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom príslušného Obvodného úradu. Uchádzač zapísaný  v zozname podnikateľov môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením fotokópie (príp. naskenovaný doklad) potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov v čase predkladania dokladu na splnenie podmienok  účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Celá ponuka ako aj dokumenty v nej musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať maximálnu cenu predmetu zákazky uvedenú v bode 3.  Stanovená maximálna  cena zákazky podľa prieskumu trhu je  vo výške 1747 € s DPH.
 • Spolupráca s úspešným uchádzačom bude prebiehať na základe objednávok.
 1. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 24.  3. 2014

čas:   10:00 hod.

Ponuky sa  môžu poslať poštou  alebo osobne.

Poštová adresa je uvedená v bode č. 1. Obálka musí byť uzavretá a označená  heslom súťaže:  „ elektrické zariadenia  – súťaž“. Osobné odovzdanie je možné v pracovné dni v čase od 6.30 do 14.30 hod.

 1. Otváranie ponúk: 24. 3. 2014 o  10.15 hod.Uchádzač sa môže zúčastniť otvárania ponúk.
 2. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena zákazky

 

 1. Lehota viazanosti ponúk: 24. 4. 2014

 

 1. Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak:                a) nebude predložená ani jedna ponuka

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky  účasti

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným

požiadavkám

 

 1.  Použitie elektronickej aukcie:                                Nepoužije sa.Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  Jana Kantáriková, hospodárka školy

 

 

 

 

 

 

V Kremnici, 27. 2. 2014                                                                 Ing. Jozef Ličko, riaditeľ školy