Return to Projekty

Moderná SOŠ- rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os:   1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dopytovo orientovaný projekt

 

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO

ITMS kód projektu: 26110130533

Prioritná téma:

Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

 

Časový rámec realizácie aktivít v projekte: 12/2012 – 11/2014 (24 mesiacov)

 

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici začala v decembri 2012 realizovať projekt s názvom „Moderná SOŠ – rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých“. Projekt sa uskutočňuje s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Aktivity potrvajú do konca novembra 2014.

Celkové oprávnené výdavky na realizovanie aktivít projektu predstavujú sumu 291491,81EUR.

Do projektu je zapojených 19 pedagogických zamestnancov a všetci žiaci našej školy. Priebežne budeme realizovať aktivity, ktoré sú zamerané na tvorbu inovatívnych učebných materiálov, zavedenie moderných metód a foriem výučby smerujúce k rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Hlavným cieľom projektu je zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania pre žiakov SOŠ pre potreby trhu práce.Výstupom budú inovatívne a komplexné učebné médiá (učebné texty, pracovné listy) zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s využitím IKT. Vytvorené médiá budú využívané vo vyučovacom procese, spôsob ich využitia budú popisovať metodické príručky.

Realizáciou projektu škola získa nové učebné pomôcky, didaktickú techniku a aktuálnu odbornú literatúru. Žiaci získajú nové prostriedky podporujúce prípravu na uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti, v ďalšom štúdiu a na trhu práce. Budú získavať nové poznatky prostredníctvom moderných inovatívnych metód a foriem. Učitelia budú mať príležitosť rozšíriť a osvojiť si ďalšie kompetencie prostredníctvom vzdelávania.

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/
http://europa.eu/index_sk.htm

Diskusia

Vyjadrenia a hodnotenia textov a úloh zasielajte na: modernasoskca@gmail.com Do predmetu mailu uveďte príslušnú aktivitu a predmet. Priebežne budú vaše diskusné príspevky zverejňované v príslušných kategóriách: AKTIVITY: 1.1 Brána jazykov dokorám 2.1 Aplikácia IKT v príprave žiakov Informatika Matematika Chémia Biológia Geografia Fyzika Odborné kreslenie (odbor stolár) Technológia (odbor stolár) Technológia (odbor kuchár) 3.1 Rozumiem, …

Galéria

Ciel projektu

Cieľ projektu: Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania pre žiakov SOŠ pre potreby trhu práce. Špecifické ciele: 1. Rozvoj komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku s použitím IKT. 2. Využitie moderných metód názorného vyučovania a IKT pri osvojovaní si vedomostí. 3. Čítanie s porozumením s podporou tlmočenia do posunkovej reči. 4. Príprava žiakov na získanie aktuálnych odborných …

Aktivity

1.1 Brána jazykov dokorán Cieľ aktivity: • Rozvoj osobnosti žiaka tvorbou podnecujúceho prostredia • Osvojenie si základných myšlienkových a praktických postupov • Tvorba názorných učebných pomôcok na vyučovanie cudzích jazykov Popis aktivity: Súčasťou novej školskej reformy je posilnenie výučby cudzích jazykov. Pre žiakov so sluchovým postihnutím je rok 2012 zlomový, pretože všetci povinne maturujú z …

Monitorovacie správy

Odkazy