Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

 

 

 

Milí žiaci, vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,  ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. 4. 2020, vám oznamujeme:

 

Riaditeľ školy po prerokovaní v jednotlivých predmetových komisiách rozhodol, že všetky predmety počas prerušenia vyučovania sa hodnotia motivačnou klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo ich kombináciou.

 

V rámci záverečného hodnotenia budú všetky predmety klasifikované (okrem NBV a ETV – absolvoval)