Category: 2020

ZMENA !!!

Na základe upraveného rozhodnutia ministra školstva, obmedzenia sa netýkajú špeciálnych stredných škôl. To znamená, že od 13. 10. 2020 prebieha riadne vyučovanie na našej škole.

12. 10. 2020 – bolo udelené žiakom riaditeľské voľno 

Povinnosť pre rodičov:

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  (písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti).

 

Projekt je zmena

Môže sa zdať, že 150€ v dnešnej dobe nie je veľa peňazí, ale keď ich vynásobíme tromi, už to robí celkom peknú sumu. A ak sa dobre využije, dá sa s ňou niečo dokázať, vylepšiť, zmeniť.

V piatok 25. septembra 2020 sme dokázali zaktivizovať našich žiakov, aby niečo urobili pre svoje okolie. Vylepšili vzhľad uličky k Mestskému hradu v Kremnici – vyčistili ju od náletových drevín, odpadkov, vybrúsili a natreli zábradlia, opravili plot. Zmenili sme postoj našich študentov k dobrovoľníckym aktivitám, pocítili spoluzodpovednosť za kultúrnosť a čistotu prostredia, v ktorom žijú.

Tri malé projekty zrealizované na našej škole boli podporené zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu IUVENTY Projekt je zmena.

OJ

Koniec šk. roka 2019/20

Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo iné ako tie predchádzajúce. Od marca sa zmenila forma aj metódy vyučovania a každý deň prinášal nové výzvy. Spoločne sme ich  zvládli výborne, začo patrí veľká vďaka učiteľom, žiakom aj ich rodičom. Aj samotný záver školského roka bol iný. Vysvedčenia sme odovzdávali individuálne tým žiakom, ktorí prišli posledný deň vyučovania do školy. Ostatní si ich vyzdvihnú v septembri. 

Všetkým žiakom aj pedagógom prajeme aby si počas prázdnin oddýchli od náročnej práce  hlavne v posledných mesiacoch školského roka a v zdraví a pohode sa po prázdninách 2.9. 2020 vrátili do školy.

                                                                                                                          JL

 

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM.

Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.

                                                                                                              Žiaci 4.G

Slávnostné odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim žiakom končiacich ročníkov

Informácie pre žiakov končiacich ročníkov

 

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia za posledný ročník štúdia je 7. máj 2020
  2. Záverečné skúšky sa vykonávajú administratívne, to znamená že za jednotlivé časti záverečnej skúšky sa vypočítajú aritmetické priemery zo známok skupiny príbuzných predmetov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky na našej škole sú:

  1. KCH

Písomná časť ZŠ – TEC, PWY, HVY

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PWY, STO, EKO, KMM

  1. PJ

Písomná časť ZŠ – TEC, PTN, Výživa

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, PTN, STO, ÚSP, Výživa

  1. SB

Písomná časť ZŠ – TEC, MTE, ODK

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – TEC, MTE, ODK, STZ, ÚSP

  1. MR

Písomná časť ZŠ – MTE, SBN, ODK, STZ

Praktická časť ZŠ – OVY

Ústna časť ZŠ  – MTE, SBN, ODK, STZ, PWB, ÚSP

  1. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor

Dátum na vysvedčeniach o záverečnej skúške je 29. máj 2020.

Nový študijny odbor (6403 L podnikanie v remeslách službách)

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou do 31. mája 2020 na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). 
Tešíme sa na vás

PRIHLÁŠKA

Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

 

 

 

Milí žiaci, vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,  ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. 4. 2020, vám oznamujeme:

 

Riaditeľ školy po prerokovaní v jednotlivých predmetových komisiách rozhodol, že všetky predmety počas prerušenia vyučovania sa hodnotia motivačnou klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo ich kombináciou.

 

V rámci záverečného hodnotenia budú všetky predmety klasifikované (okrem NBV a ETV – absolvoval)

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zverejňujeme Usmernenie pre školy a školské zariadenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fašiang v škole

18. 2. 2020