Category: Nezaradené

POZOR! ZMENA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 8. 12. 2021  obnovujeme od pondelka 13. 12. 2021  prezenčné vyučovanie v škole.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Na stravu v pondelok je možné sa prihlásiť najneskôr ráno 13. 12. 2021 do 8:00 hod. svojim čipom, alebo telefonicky. 

Oznam o prerušení prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom naša škola prechádza od 6. 12. 2021 na dištančnú formu vyučovania do odvolania. 

September – mesiac finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti. Čím lepšie sú Vaše vedomosti z oblasti financií, tým jednoduchšie a správnejšie viete rozhodovať o tom, ako s nimi naložíte.  V rámci mesiaca finančnej gramotnosti, si žiaci  našej školy otestovali svoje finančné vedomosti vypracovaním  online  FQ testu, ktorý pripravila nadácia PARTNERS v spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. 

FQ test pomohol žiakom odhaliť, ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami z oblasti bankovníctva, poisťovníctva či investovania. Navyše, po vyplnení testu sa všetci mohli zaregistrovať a zapojiť do súťaže o tri mobilné telefóny. Všetkým zúčastneným žiakom držíme palce pri žrebovaní.

 

                                                                                                                                 LO

Eko Alarm

Naša škola sa v tomto šk. roku zapojila do projektu Eko Alarm, v rámci ktorého sme rozšírili systém zberu triedeného odpadu. Získali sme do tried nádoby na trojzložkový triedený zber. Modré na papier, žlté na plast a hnedé na zmesový odpad. Všetky koše, ktoré sme získali sú vyrobené z druhotných surovín (napr. zo zubných kefiek) u nás na Slovensku. Cieľom projektu je zefektívniť triedenie odpadu a minimalizovať množstvo odpadu na škole. 

Samotestovanie Ag testom na COVID – 19

Každý žiak  školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 25 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite.

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Vykonanie a výsledok samotestovania,  je nutné nahlásiť buď prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test – oznámenie o použití  alebo svojmu triednemu učiteľovi.

Dôležité upozornenia:

· Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

· V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom aby zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

· V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu:

 Návod na použitie samodiagnostického Ag testu na COVID – 19

inštruktážne video pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:

 https://youtu.be/bihiBgpM9pc

Ako postupovať pri pozitívnom výsledku antigénového samotestu.

Otvorenie šk. roka 2021/22

A je to tu!
2. septembra 2021 o 8.00 hod sa otvoria brány našej školy pre všetkých našich študentov.
Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci žiaci prekryté dýchacie cesty a musia predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z odkazu nižšie.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:
Gymnázium

Stredná odborná škola:
Stolár
Kuchár

Odborné učilište:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
Služby a domáce práce
Stavebná výroba – murárske práce

 

Pravidlá pri vstupe do školy od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Je však potrebné doniesť  tlačivo o bezinfekčnosti  podpísané zákonným zástupcom alebo žiakom nad 18 rokov.  

Tlačivo o bezinfekčnosti

Obnovenie prezenčného vyučovania od stredy 7. 4. 2021

Od stredy 7. 4. 2021 sa obnovuje na škole prezenčné vyučovanie.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní.

Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu.

Žiaci sa budú vyučovať v jednej triede podľa rozpisu.

Povinné je používanie respirátorov FFP2 žiakmi a zamestnancami školy

Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí chodia na obed sú prihlásení, ak nemáte záujem o obed, je potrebné sa ráno 7. 4. 2021 do 7:15 odhlásiť.

Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

So súhlasom zriaďovateľa – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva,  pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021.