Otvorená hodina v kuchárskom odbore

    Dňa 4.mája 2016 prebehla otvorená hodina v triede 2.PJ z predmetu odborný výcvik pod vedením p. Drozdovej.

Hodina sa skladala z dvoch častí. Prvá časť spočívala v samostatnej príprave pokrmu z hydinového mäsa, druhá časť bola prezentačná. Žiačky spoločne s pani učiteľkou prebrali potrebné suroviny na prípravu pokrmu a technologický postup. Zapojili do rozhovoru aj svojich spolužiakov z ostatných tried.

Na záver hodiny bola ochutnávka pripravovaného pokrmu.