Počúvať srdcom

projekt na SOŠ a SPŠO pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici

Počúvať srdcom je názov projektu pre mobilitu pracovníkov v oblasti školského vzdelávania spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus +. Naša škola dostala finančnú podporu pre štyroch učiteľov na dvojtýždňovú stáž v anglicky hovoriacej krajine. Prvá stáž v Londýne, ktorej sa zúčastnila učiteľka anglického jazyka Mgr. Marta Medzihradská, sa uskutočnila už v auguste 2014, druhá stáž v Scarborough, ktorej sa zúčastnili vyučujúce odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov Ing. Ľubica Papšová, Mgr. Martina Skaličanová a Mgr. Andrea Ondrejková, sa zrealizovala v auguste 2015.

Prečo učiteľka anglického jazyka, je asi všetkým jasné, otáznejšia je možno účasť učiteliek odborných a všeobecnovzdelávacích  predmetov na škole pre sluchovo postihnutých. Každá účastníčka projektu sa zúčastnila iného štruktúrovaného kurzu, prvý bol zameraný na využitie IKT na vyučovaní, na nové trendy, programy, spôsoby ako integrovať IKT do nášho odborného a veľmi špecifického vzdelávania,  druhý kurz okrem rozšírenia jazykových zručností výrazne prispel k metodike výučby odborných predmetov a posledný vylepšil jazykové kompetencie učiteľa, čím sa otvorili dvere k novým zdrojom informácií a k spestreniu vyučovania žiakov. Bonusom je kultúrne a medzikultúrne obohatenie, ktoré prispeje k internacionalizácii našej školy, kontakty účastníčok kurzu budú použité na vytvorenie partnerstiev so školami v zahraničí.

Okrem šiestich hodín denne strávených na kurze sme absolvovali množstvo výletov do bližšieho či vzdialenejšieho okolia mesta Scarborough, zúčastnili sme sa zaujímavých sprievodných aktivít (divadelného predstavenia, koncertov), boli to naozaj dva týždne nabité pozitívnou energiou.

 

OJ