Trestnoprávna zodpovednosť, druhy trestov

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnila prednáška pre žiakov odborného učilišťa. Prednášku veľmi zaujímavou formou pripravila pani kpt. Silvia Filusová z OR PZ v Žiari nad Hronom. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o trestnoprávnej zodpovednosti, o rozdieloch medzi priestupkom a trestným činom, o priestupkoch proti verejnému poriadku, o priestupkoch proti majetku, o priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu. Pani kpt. Filusová rozobrala aj zákon o ochrane nefajčiarov. Na konci žiaci mali možnosť vidieť krátke videá o vplyve alkoholu na konanie človeka a jeho dôsledkoch, o možnosti zneužívania sociálnych sietí, kyberšikanovaní. Žiaci veľmi živo reagovali na otázky v diskusii.

TA