Category: Koordinátor prevencie

Preventívne aktivity

V rámci spolupráce s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (ORPZ) v Žiari nad Hronom a  prezenčného dňa na škole si kpt. JUDr. Anna Holečková  – referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ – pripravila pre našich žiakov preventívne aktivity zamerané na obchodovanie s ľuďmi, trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie.

Aj touto cestou sa p. kpt. chceme poďakovať.

PP

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy sme si na našej škole  pripomenuli dňa 19. 10. 2022 prednáškou pre 1. ročníky s p. Malatincovou z RÚVZ v Žiari nad Hronom, zameranou na tému Stravovanie detí a mládeže .

Zdravá výživa je prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Medzi najčastejšie ochorenia spájané s nevhodnou výživou patrí obezita, kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia. Vzniku takýchto ochorení môžeme zabrániť aj my sami vhodnou stravou.

Prednáška bola preto spojená s degustáciou zdravých jedál z ovocia a zeleniny, ktoré pripravili žiaci 4. KCH a 2. PJ pod vedením majsteriek OVY.

ZA

Ako postupovať ďalej po skončení strednej školy ?

Na túto zdanlivo jednoduchú otázku existuje mnoho odpovedí. S týmito odpoveďami prišiel 9. 5. 2019 našich žiakov končiacich ročníkov oboznámiť pán PhDr. Peter Csóri, Phd. – kariérny poradca z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. TIS, 2. NS, 4. KCH, 3. MR a 3.PJ. Žiakov oboznámil o príčinách nezamestnanosti mladých ľudí, o možnostiach po ukončení strednej školy, o pokračovaní v sústavnej príprave na povolanie, o zmluvách v zahraničí, kto môže pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania, o evidencii na úrade práce. Žiaci sa veľmi zaujímali o danú problematiku a živo diskutovali.        

                                                                                                                                TA

 

Trestnoprávna zodpovednosť, druhy trestov

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnila prednáška pre žiakov odborného učilišťa. Prednášku veľmi zaujímavou formou pripravila pani kpt. Silvia Filusová z OR PZ v Žiari nad Hronom. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o trestnoprávnej zodpovednosti, o rozdieloch medzi priestupkom a trestným činom, o priestupkoch proti verejnému poriadku, o priestupkoch proti majetku, o priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu. Pani kpt. Filusová rozobrala aj zákon o ochrane nefajčiarov. Na konci žiaci mali možnosť vidieť krátke videá o vplyve alkoholu na konanie človeka a jeho dôsledkoch, o možnosti zneužívania sociálnych sietí, kyberšikanovaní. Žiaci veľmi živo reagovali na otázky v diskusii.

TA

 

Lieky a ich správne užívanie

Lieky a ich správne užívanie bola téma poslednej prednášky pre žiakov prvých a druhých ročníkov odborného učilišťa v tomto školskom roku.

Žiaci sa dozvedeli, ako lieky správne užívať, delenie liekov, formy liekov, rozdelenie liekov podľa účinku, čo sú to anaboliká, ich pozitívny a negatívny vplyv na ľudský organizmus. Danú tému žiakom priblížila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Žiaci sledovali prednášku so záujmom.

                                                                                                                 TA

Alkohol a jeho následky

V prípade, že človek prepadne alkoholu, dostáva sa vlastnou vinou bližšie a bližšie k hlbokej priepasti. Začínajú sa u neho prejavovať nielen zdravotné problémy /chorá pečeň, žalúdok, mozog, srdcovo-cievny systém/, ale aj problémy v rodine, v zamestnaní, spoločenské problémy. Je veľmi zarážajúce, že v súčasnej dobe začínajú s alkoholom už mladí ľudia. Tým nespôsobujú problémy len sebe, ale aj svojim rodičom. Alkohol je legálna droga, s ktorou sa, či už priamo alebo nepriamo, stretávame denne. Mali by sme si plne uvedomiť, že táto droga mení nielen vedomie, vnímanie, ale aj správanie človeka. S danou témou dňa 19. apríla 2018 oboznámila žiakov 4. TIS, 2. G, 1. NS, 4. S, 4. KCH a 1. KCH pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

TA

Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017

Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. Prednáškou sme si pripomenuli 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Pre žiakov je dôležité vedieť, ako sa proti tejto chorobe chrániť, keďže prognóza ochorenia nie je priaznivá a ľudia AIDS stále podceňujú. Žiaci mali o danú problematiku záujem a živo s pani Malatincovou debatovali.

Prednáška sa uskutočnila v rámci kampane Červené stužky, ktorej cieľom je solidarita, nádej a podpora poskytnutá chorým na túto chorobu.

TA

 

 

 

 

 

 

 

Drogy a drogová závislosť

V úvode je potrebné vysvetliť, čo je to droga. Je to psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Touto otázkou a odpoveďou začala svoju prednášku pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ďalej pokračovala s vysvetľovaním štádií závislostí, skupín drog, prečo ľudia užívajú drogy, drogy a mladí ľudia.

Prednášky sa zúčastnili žiaci – 3. TIS, 3. S, 3. KCH, 4. S. V priebehu prednášky sa žiaci živo zapájali do diskusie. Veríme, že zúčastnení žiaci si odniesli z vyššie uvedenej prednášky množstvo poznatkov a nikdy v živote nepodľahnú takému pokušeniu, akým sú drogy.

TA

Alkoholizmus

Žiaci  1. KCH, 1. PJ, 1. MR sa dňa  21. marca 2017  zúčastnili prednášky pod názvom Alkoholizmus. S danou prednáškou prišla žiakov oboznámiť p. Miroslava Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. So žiakmi boli preberané témy: čo je alkoholizmus, alkoholová závislosť, vývojové fázy alkoholizmu, alkohol – deti a mládež, flash – zážitok, príčiny a dôsledky alkoholizmu pre život človeka. Nakoľko v dňoch 12. – 18. marca 2017 na Slovensku už po piatykrát prebiehala akcia Týždeň mozgu, žiakom bola prezentovaná aj táto téma. Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

TA

AIDS

Samotné ochorenie AIDS je konečným štádiom infekcie vírusom HIV. Postihnutý jedinec je ohrozený pomalým zlyhávaním a rozvratom imunitného systému. V súčasnej dobe stále neexituje účinná terapia infekcie vírusom HIV. Dostupná liečba infekciu iba spomalí, zníži množenie vírusu, no nedokáže ho úplne usmrtiť. Žiaľ, aj napriek skutočnosti, že prognóza ochorenia nie je priaznivá, ľudia túto nákazu stále podceňujú. S touto témou prišla oboznámiť žiakov 4.S, a 4. KCH pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. V prednáške sa ešte sústredila na formy prenosu infekcie, ako sa môže človek nakaziť, ako sa máme chrániť proti tejto chorobe, ako zistíme, že máme HIV. Pozornosť venovala aj štádiám infekcie ako aj problematike Slovensko a HIV.

TA