Rozvojový projekt grafické systémy v odbornom vzdelávaní

Trh práce si v dnešnej dobe vyžaduje odborníkov, ktorí ovládajú prácu s grafickými systémami.  Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli zapojiť do Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu  a športu SR  bolo predložených 59 projektov grafických systémov, z nich bolo vybraných 22. Jedným z nich bol aj projekt našej školy CAD/CAM systémy – pomoc sluchovo postihnutým v praxi.

Z Ministerstva školstva SR bolo na realizáciu tohto projektu pridelených 1 852 € a Združenie nepočujem prispelo sumou 98 €. Z uvedených finančných prostriedkov sme zabezpečili program DAEX Professional (TurboCAD Pro, CADCAM nadstavba).

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pre žiakov v predmete grafické systémy priestor, kde by mohli získať, čo najväčšie množstvo odborných informácií z programovania CNC strojov prostredníctvom CAD/CAM systémov.

Cieľovou skupinou sú sluchovo postihnutí žiaci, žiaci s vývinovými poruchami učenia  a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba.

                                                                                                               HL